۲۰ فروردین 1396
2K
بهش گفتند: آق ابراهیم چرا جبهه رو ول نمیکنی بیایی دیدار امام خمینی؟ برگشت گفت: مارهبری را برای #تماشا نمی‌خواهیم ما رهبری را برای #اطاعت می‌خواهیم

بهش گفتند: آق ابراهیم چرا جبهه رو ول نمیکنی بیایی دیدار امام خمینی؟ برگشت گفت: مارهبری را برای #تماشا نمی‌خواهیم ما رهبری را برای #اطاعت می‌خواهیم

۱۸ فروردین 1396
3K
۱۹ فروردین 1396
7K
۱۹ فروردین 1396
7K
۱۹ فروردین 1396
7K
۱۹ فروردین 1396
8K
۱۹ فروردین 1396
8K
۱۹ فروردین 1396
8K
#عالی

#عالی

۱۹ فروردین 1396
8K
۲۰ فروردین 1396
9K