`Mona`

Mona_00_19

سکوت!
اینستا mona00_19

خواستار صلح جھانے ام
ھیچ وقت از مھربون بودنم سواستفادھ نکنید ثابت میکنید دنیایی کہ تصور میکنم فقط یہ خیالہ یہ رویا۔جایی واسھ مھربونی نیست ۔
ادم فراموشیی ھستم ۔
یہ بھمن ماھے متولد 78
عشق نقاشیو دارم و خلاقم کلاسم نرفتم فقط یہ مھارتھ
اھل بحثو دعوام بھ ھیچ عنوان نیستم اشتباھ کنم خودم عذرخواھے میکنم لزومی نیست بحث کنید۔شووووخ طبعم
و فقط ھمین
حرفےنموند دگہ

خداھیچکسو جوگیر نکنہ۔چایے دارچین۔روش قھوھ ریختم 😥 اوق خیلییییی تلخہ

خداھیچکسو جوگیر نکنہ۔چایے دارچین۔روش قھوھ ریختم 😥 اوق خیلییییی تلخہ

۲ روز پیش
2K
😯

😯

۵ روز پیش
2K
@capitanooooo 😂 😬

@capitanooooo 😂 😬

۱ هفته پیش
2K
🚫 #دلنوشتھ_ھایم یادمہ اوایل نقاشیمو تو میدیدے مثل ھمیشھ کلے انرژے میدادے کہ من واقعا یک ھنرمندم ۔ولے بازم برام سخت بود نقاشیای زیادی ارزو داشتم بکشم فقط نمیتونستم حواسم بھ نکتھ ھای ریزشون ھیچ ...

🚫 #دلنوشتھ_ھایم یادمہ اوایل نقاشیمو تو میدیدے مثل ھمیشھ کلے انرژے میدادے کہ من واقعا یک ھنرمندم ۔ولے بازم برام سخت بود نقاشیای زیادی ارزو داشتم بکشم فقط نمیتونستم حواسم بھ نکتھ ھای ریزشون ھیچ وقت نبود درستھ ادم حواست پرتیم ولی فقط خودم و خدام میدونستم کجا پرت بود ...

۲ هفته پیش
15K
🚫 #راپید_نقاشیام🚫 ‏نامه ای برایت خواهم نوشت، از اینکه چقدر حالم خوب است، از شدت دردهایم کاسته شده، چشمانم برق می‌زند و زخم هایم التیام یافته، از بین این همه یکی را که باور می‌کنی..

🚫 #راپید_نقاشیام🚫 ‏نامه ای برایت خواهم نوشت، از اینکه چقدر حالم خوب است، از شدت دردهایم کاسته شده، چشمانم برق می‌زند و زخم هایم التیام یافته، از بین این همه یکی را که باور می‌کنی..

۲ هفته پیش
6K
🚫راپید_نقاشیام 🚫کپے ممنوع🌼 حال ما را کسی نمی‌فهمد... سال‌ها سوختیم و دود نداشت زندگی یک دروغ مسخره بود هیچ‌کس واقعاً وجود نداشت...!

🚫راپید_نقاشیام 🚫کپے ممنوع🌼 حال ما را کسی نمی‌فهمد... سال‌ها سوختیم و دود نداشت زندگی یک دروغ مسخره بود هیچ‌کس واقعاً وجود نداشت...!

۲ هفته پیش
5K
یھویی۔ شب کہ میشھ فاصلہ میفتھ بھ جونم چے باعث شد بری فقط میخوام بدونم۔ #تنھاراھ فرارم

یھویی۔ شب کہ میشھ فاصلہ میفتھ بھ جونم چے باعث شد بری فقط میخوام بدونم۔ #تنھاراھ فرارم

۳ هفته پیش
8K
یھویے۔تنھا راھ فرار من۔ طراحیہ فعلا تا بعد

یھویے۔تنھا راھ فرار من۔ طراحیہ فعلا تا بعد

۳ هفته پیش
5K
#راپید_نقاشیام لایک کنید مرسے🌼😍

#راپید_نقاشیام لایک کنید مرسے🌼😍

۳ هفته پیش
6K
🚫 #راپید_نقاشیام🌼😍

🚫 #راپید_نقاشیام🌼😍

۳ هفته پیش
5K
🚫 #نقاشیام_راپید🌼

🚫 #نقاشیام_راپید🌼

۳ هفته پیش
5K
🚫 #نقاشیام_راپید #الیف شافاک🌼♥️ کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر می دارد. با خودش می گوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است ؟ ...

🚫 #نقاشیام_راپید #الیف شافاک🌼♥️ کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر می دارد. با خودش می گوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است ؟ تنها چیزی که عشق می گوید این است: خودت را رها کن. بگذار برود! عقل ...

۳ هفته پیش
11K
🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک😍🌼 زن ساده و بی غل و غش وجود نداره. زن ها دو قسمت می شن. اون هایی که به شکل بارزی پیچیده ان و اون هایی که با یک نگاه نمی ...

🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک😍🌼 زن ساده و بی غل و غش وجود نداره. زن ها دو قسمت می شن. اون هایی که به شکل بارزی پیچیده ان و اون هایی که با یک نگاه نمی شه متوجه پیچیده بودنشون شد

۴ هفته پیش
8K
🚫 #راپید_نقاشیام #کاشے_کارے🌼😍

🚫 #راپید_نقاشیام #کاشے_کارے🌼😍

۴ هفته پیش
7K
🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک😍🌼 پیمودن راه حق کار دل است . نه کار عقل . راهنمایت همیشه دلت باشد . نه سری که بالای شانه هایت است . از کسانی باش که به نفس خود ...

🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک😍🌼 پیمودن راه حق کار دل است . نه کار عقل . راهنمایت همیشه دلت باشد . نه سری که بالای شانه هایت است . از کسانی باش که به نفس خود آگاهند . نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند.

۴ هفته پیش
8K
🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک🌼😍 چیزی به نام خوبی مطلق وجود ندارد. این یک توهم است در حقیقت. همه ما نقص ها و اشتباهات خودمان را داریم. غیرممکن است تمام جنبه های منفی مان را پاک ...

🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک🌼😍 چیزی به نام خوبی مطلق وجود ندارد. این یک توهم است در حقیقت. همه ما نقص ها و اشتباهات خودمان را داریم. غیرممکن است تمام جنبه های منفی مان را پاک کنیم آگاهی از آن ها مسئله ای حیاتی است. خودتان را بشناسید ؛ این شعاری ...

۴ هفته پیش
10K
#نقاشے۔روے دیوار اتاقم۔اینم از یہ زاویہ دیگہ😍 🌼

#نقاشے۔روے دیوار اتاقم۔اینم از یہ زاویہ دیگہ😍 🌼

۱۶ آبان 1398
7K
🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک وقتی از دیگران انتظار احترام و محبت داری. بدان که همه ی این ها را ابتدا بدهکار خودت هستی! کسی که خودش را دوست ندارد. محال است توسط دیگران دوست داشته ...

🚫 #راپید_نقاشیام #الیف شافاک وقتی از دیگران انتظار احترام و محبت داری. بدان که همه ی این ها را ابتدا بدهکار خودت هستی! کسی که خودش را دوست ندارد. محال است توسط دیگران دوست داشته شود. اگر روزی در حالی که خودت را دوست داری. دنیا برایت خار فرستاد. خوشحال ...

۱۶ آبان 1398
13K
🚫 #نقاشیام ۔نقاشے روے دیوار اتاقم۔با رنگ فورے ۔مسے۔🌼 😍 لایک کنید

🚫 #نقاشیام ۔نقاشے روے دیوار اتاقم۔با رنگ فورے ۔مسے۔🌼 😍 لایک کنید

۱۶ آبان 1398
6K
🚫 #راپید_نقاشیام🌼 😍 #الیف شافاک مهم ترین درسی که از مادربزرگم آموختم این بود: اگر می خواهی چیزی را نابود کنی. اگر می خواهی صدمه و آسیبی به چیزی برسانی. کافی است آن را محدود ...

🚫 #راپید_نقاشیام🌼 😍 #الیف شافاک مهم ترین درسی که از مادربزرگم آموختم این بود: اگر می خواهی چیزی را نابود کنی. اگر می خواهی صدمه و آسیبی به چیزی برسانی. کافی است آن را محدود کنی. کافی است آن را محصور کنی. آن وقت می بینی که خود به خود ...

۱۴ آبان 1398
8K