۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
What a beautiful death Someone dies for someone's laughters چه مرگ زیبایی... آدم بمیرد برای خنده های کسی .....

What a beautiful death Someone dies for someone's laughters چه مرگ زیبایی... آدم بمیرد برای خنده های کسی .....

۱ روز پیش
2K
من واسه تُ‌عِ لعنتیِ دوست‌‌داشتنی عمرم که سَهله، جونمم میدم .... ❤

من واسه تُ‌عِ لعنتیِ دوست‌‌داشتنی عمرم که سَهله، جونمم میدم .... ❤

۱ روز پیش
2K
آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد وان کس که تو را بیند ای ماه! چه غم دارد ...

آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد وان کس که تو را بیند ای ماه! چه غم دارد ...

۱ روز پیش
2K
حسّ آن کسی ام که آنقدر کسی را می خواهد و چون واژه پیدا نمی کند تا حرفی بزند فقط سکوت می کند ....

حسّ آن کسی ام که آنقدر کسی را می خواهد و چون واژه پیدا نمی کند تا حرفی بزند فقط سکوت می کند ....

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
4K