-طُ خواستَنی تَرین دَست نَیافتنی 💦 💗 💢 این شَهر شُلوغی #mohammdm😍😍😍😍

-طُ خواستَنی تَرین دَست نَیافتنی 💦 💗 💢 این شَهر شُلوغی #mohammdm😍😍😍😍

۱ روز پیش
3K
کــآش فقـــط بودی . . . وقتی بغـــض میکردم . . . بغلــــم میکردی و میگفتی . . . ببینــــم چِشــآتو . . . منـــو نیگــــآ کُن . . . اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم ...

کــآش فقـــط بودی . . . وقتی بغـــض میکردم . . . بغلــــم میکردی و میگفتی . . . ببینــــم چِشــآتو . . . منـــو نیگــــآ کُن . . . اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ... 😔😔😔😔😔😔

۲ روز پیش
5K
+[ِ‏عِشق یَعنی دوس #دآشتَنِ یِع آدَمِ مَعمولی بِع صورتِ

+[ِ‏عِشق یَعنی دوس #دآشتَنِ یِع آدَمِ مَعمولی بِع صورتِ "خآص"🌴💦💕🦄]

۴ روز پیش
5K
فِکرِه #داشدَنِتَم بهِ کَسی نمیدَم×.×❣ 🌅

فِکرِه #داشدَنِتَم بهِ کَسی نمیدَم×.×❣ 🌅

۷ روز پیش
5K
توُ تمنآعِ منوُ #عِشق منُ جآن مَنی*~*💖 🌟 🍉 🕊

توُ تمنآعِ منوُ #عِشق منُ جآن مَنی*~*💖 🌟 🍉 🕊

۱۹ شهریور 1396
13K
طُ یِه حِسِ بی #نَظیری>.<♡💋 🌻 🌞

طُ یِه حِسِ بی #نَظیری>.<♡💋 🌻 🌞

۱۹ شهریور 1396
10K
فقط مال منی❤ | خُدا میدونِهـ کِهـ #دِلَم با طُ خوشِهـ=.=💎 📀 🌴

فقط مال منی❤ | خُدا میدونِهـ کِهـ #دِلَم با طُ خوشِهـ=.=💎 📀 🌴

۱۹ شهریور 1396
11K
#عِشق طُ مث #کتاب هایِ قِصه تو #دِلَم یهویی جآ نَشد بلکه آروم آروم شُدی تو صاحِب قَلبَم**💕

#عِشق طُ مث #کتاب هایِ قِصه تو #دِلَم یهویی جآ نَشد بلکه آروم آروم شُدی تو صاحِب قَلبَم**💕

۲۵ مرداد 1396
11K
عشــــق یعنی: داداشت هـــــــواتو داشته باشـهـ😍😛😍 #امیر #مهرشاد #مهدی

عشــــق یعنی: داداشت هـــــــواتو داشته باشـهـ😍😛😍 #امیر #مهرشاد #مهدی

۲۳ مرداد 1396
10K
#تو که باشی بس است🌸 🦄 مگر من جز نفس چه میخواهم!؟💛 🍃

#تو که باشی بس است🌸 🦄 مگر من جز نفس چه میخواهم!؟💛 🍃

۲۳ مرداد 1396
9K
-//#چِشمات لَنَتی تَرین #نَقاشیهِ دُنیاس💕 ∞

-//#چِشمات لَنَتی تَرین #نَقاشیهِ دُنیاس💕 ∞

۲۳ مرداد 1396
8K
{نِمیکنُه مارو جُدا حَتی #کوه هآی دِلتنگی و دَریایِ مُشکلآت🕊 💟 }

{نِمیکنُه مارو جُدا حَتی #کوه هآی دِلتنگی و دَریایِ مُشکلآت🕊 💟 }

۲۱ مرداد 1396
7K
محکم #بغل بگیر مرا ...👣 💑 💎 تا که بگویم به همه ... او فقط جانِ من و یارِ من و مالِ من است ...💖 #تُ

محکم #بغل بگیر مرا ...👣 💑 💎 تا که بگویم به همه ... او فقط جانِ من و یارِ من و مالِ من است ...💖 #تُ

۲۱ مرداد 1396
11K
مَن #فقَط تورو میخآم #آرومِ_جونَم💘 💪 🏾 🔥

مَن #فقَط تورو میخآم #آرومِ_جونَم💘 💪 🏾 🔥

۲۱ مرداد 1396
9K
💋 دوسش دارم💋 میدونین واسه چے؟! برام غیرتی میشه...💋 همیشه با حرفاش آرومم میکنه..💋 جذابیتش دیوونم میکنه...💋 وقتی مے خنده از خندش خندم می گیره...💋 باهام مهربونه...💋 بعضے وقتا بهم اخمای کوچولو مے کنه...💋 سر ...

💋 دوسش دارم💋 میدونین واسه چے؟! برام غیرتی میشه...💋 همیشه با حرفاش آرومم میکنه..💋 جذابیتش دیوونم میکنه...💋 وقتی مے خنده از خندش خندم می گیره...💋 باهام مهربونه...💋 بعضے وقتا بهم اخمای کوچولو مے کنه...💋 سر به سرم مے ذاره...💋 قربون صدقم میره...💋 نگرانم میشه...💋 هیچ وقت باهام قهر نمیکنه...💋 هر ...

۲۰ مرداد 1396
8K
✍ دفتر خاطرات زندگیمو بدون تو می بندمـ ✍ چون توان ندارم هر روز شاهد سیاه شدن دفترم باشمـ. ‌‌‌

✍ دفتر خاطرات زندگیمو بدون تو می بندمـ ✍ چون توان ندارم هر روز شاهد سیاه شدن دفترم باشمـ. ‌‌‌

۲۰ مرداد 1396
8K
• مَنـ اگع گریْهـ هامْو|💧 🌾 • شَبْا جَمع میکَردمْـ|🌚 🙌 🏽 • الْانـ یع دَریآ شُدهـ بود|🌊 🍃 • کع یِهْـ شَهرو|🎈 🖖 🏽 • تو خودشْـ غَرقْـ میکَرد|🌧 🌍

• مَنـ اگع گریْهـ هامْو|💧 🌾 • شَبْا جَمع میکَردمْـ|🌚 🙌 🏽 • الْانـ یع دَریآ شُدهـ بود|🌊 🍃 • کع یِهْـ شَهرو|🎈 🖖 🏽 • تو خودشْـ غَرقْـ میکَرد|🌧 🌍

۳۰ تیر 1396
7K
+میدونی بدترین چیز تو دنیا چیه؟ --چی؟ +دلتنگی --اها بعدش؟ +میدونی ته دلتنگی چی میشه؟ --چی؟ +داغونی:)

+میدونی بدترین چیز تو دنیا چیه؟ --چی؟ +دلتنگی --اها بعدش؟ +میدونی ته دلتنگی چی میشه؟ --چی؟ +داغونی:)

۳۰ تیر 1396
8K
✖ ️گـــــَِوَِرَِ بَِاَِبَِاَِےَِ اَِیَِنَِ شـــــَِهَِرَِ... 🏡 َِشَِهـــــَِرَِےَِ ڪَِ لَِاَِشـــــَِیَِاَِشَِ 💀 عزَِیَِزَِنَِوَِ دَِاَِشـــــَِیَِاَِشَِ👿 مرَِیـــــَِضَِ.... َِشـــــَِهَِرَِےَِ 🏡 ڪ تَِاَِ زَِمَِاَِنـــــَِےَِ تَِوَِشَِ زَِنَِدَِہَِ اَِےَِ هَِمَِہَِ بَِاَِهـــــَِاَِتَِ بـــــَِدَِنَِ وَِلَِےَِ هَِمَِیَِنَِ ڪَِہَِ مـــــَِرَِدَِےَِ 👤 میَِشـــــَِےَِ اَِسَِطـــــَِوَِرَِہَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ ســـــَِگَِ🐶 نجَِسَِہَِ چَِوَِنَِ ...

✖ ️گـــــَِوَِرَِ بَِاَِبَِاَِےَِ اَِیَِنَِ شـــــَِهَِرَِ... 🏡 َِشَِهـــــَِرَِےَِ ڪَِ لَِاَِشـــــَِیَِاَِشَِ 💀 عزَِیَِزَِنَِوَِ دَِاَِشـــــَِیَِاَِشَِ👿 مرَِیـــــَِضَِ.... َِشـــــَِهَِرَِےَِ 🏡 ڪ تَِاَِ زَِمَِاَِنـــــَِےَِ تَِوَِشَِ زَِنَِدَِہَِ اَِےَِ هَِمَِہَِ بَِاَِهـــــَِاَِتَِ بـــــَِدَِنَِ وَِلَِےَِ هَِمَِیَِنَِ ڪَِہَِ مـــــَِرَِدَِےَِ 👤 میَِشـــــَِےَِ اَِسَِطـــــَِوَِرَِہَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ ســـــَِگَِ🐶 نجَِسَِہَِ چَِوَِنَِ نَِمَِاَِدَِ دَِوَِسَِتـــــَِیَِوَِ رَِفَِاَِقَِتَِہَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ مَِســـــَِتَِے🍺 🍷 گنَِاَِهَِہَِ چَِوَِنَِ تَِوَِ مَِســـــَِتَِےَِ 🍷 🍻 راَِسَِتَِشَِوَِ مَِیَِگَِےَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ ...

۲۷ تیر 1396
8K