✴نازنــnazaninــین✴

Nazanin_saeedi

سازمان هواشناسی هرچه
میخواد بگه؛بگه
من میگم اگه
"خدا"
تو زندگیت نباشه
هوا پسه....
"آذر ماهی یعنی بهترین عشق خدا"
"خداوند زیباترین ماه سال را آذرآفرید"

2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
1K
3 روز پیش
1K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
1K