مدافع حرم زینب

Negar1381artesh

ای دی تلگرام
فقط اعضای انجمن اسلامی
@modafezenabam


سربند مقاومت به پیشانی ماست
تا شهادت
در راه ولایت علی هم قدمیم
ذوالفقار حیدریم
ما شیر دلان مدافعان حرمیم
لبیک یازینب

چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم سرباز #ارتشی

چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم سرباز #ارتشی

۲۷ اسفند 1396
9K
کلنا عباسک یا زینب سرباز #ارتشی

کلنا عباسک یا زینب سرباز #ارتشی

۲۷ اسفند 1396
19K
تو تنها دلیل بودنمی. سرباز #ارتشی

تو تنها دلیل بودنمی. سرباز #ارتشی

۲۶ اسفند 1396
8K
عمریه چشم انتظارم نگارم سرباز #ارتشی

عمریه چشم انتظارم نگارم سرباز #ارتشی

۲۶ اسفند 1396
9K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۵ اسفند 1396
16K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۵ اسفند 1396
16K
من با چادرم خوشتیپم من و چادرم :-) سرباز #ارتشی

من با چادرم خوشتیپم من و چادرم :-) سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
12K
عاشقانه مذهبی سرباز #ارتشی

عاشقانه مذهبی سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
22K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
21K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
20K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
20K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
19K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
18K
آقا جان بریده ام از دنیا نمی آیی؟ سرباز #ارتشی

آقا جان بریده ام از دنیا نمی آیی؟ سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
18K
چادرم محبت مادرم بود سرباز #ارتشی

چادرم محبت مادرم بود سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
17K
عاشقانه مذهبی سرباز #ارتشی

عاشقانه مذهبی سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
17K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
15K
شهدا گاهی نگاهی سرباز #ارتشی

شهدا گاهی نگاهی سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
15K
سرباز #ارتشی

سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
15K
من با چادرم زیباترم سرباز #ارتشی

من با چادرم زیباترم سرباز #ارتشی

۲۲ اسفند 1396
14K