Nima.Raminfar

باید اصلا شهید میشد او
تا به مردانگی مَثَل باشد
و همیشه برای قاسم‌ها
مرگ شیرین‌تر از عسل باشد...