Princess.Qeshmi

چهارشنبه ها منتظرش بودم سر چهار راه دکترا…
سرباز بود نمیدونم چه حکمتی بود فقط چهارشنبه ها بهش مرخصی میدادن…!
با همون فرم سربازی و موهای تراشیده شدشو پوتینای خاکیش میومد سر قرار…
همه جوره عاشقش بودم,مهم نبود چی پوشیده و سر وضعش چطوره…
گیریم کت چرم میپوشید و موهاشو ژل کاری میکرد ,اونوقت با یه شاخه گل رز قرمز دستشو یه سیگار کاپیتان بلک گوشه لبش میومد سرقرار,فرقی داشت؟
نداشت! من عاشق همین شاخه گلای یاس سفید پژمرده ایی بودم که دزدکی از حیاط پادگان میچید,بودم…!
همین که اجازه مرخصیش صادر میشد مستقیم میومد سر قرار،
از اونور خیابون منو که میدید میخندید,بلند بلند!
ملت فکر میکردند دیوونه ست! هرچی چشامو کج میکردم که ینی نخند صدای خندشو بالا میبرد,استدلالشم این بود تو پر از شوق زندگیی چرا وقتی کنارمی نخندم؟؟میخام ازین فرصت استفاده کنم.. و ادامه میداد!
گوششم بدهکار نبود که آقا من هستم تا همیشه هستم…
دستمو میگرفتو میدوید تو خیابون ,مجبوری دنبالش میدوییدم نه اینکه بدم بیاد ها نه ! عاشقه اینکاراش بودم ،اصن همین خل بازیاش عاشقم کرده بود اما خب یخورده غیرعادی بود…مستقیم میرفت سمت کافه خیابون بیستو چهارم,همون گوشه ی دنج منو مینشوند و خودش میشست روبه روم…زل میزد تو چشام,حرف نمیزد… میدونستم اول باید خوب نگاهم کنه بعد سر صحبتو باز میکرد…
ازش میپرسیدم:دوسم داری؟!
دستشو میکشید رو چشامو میگفت؛
به همین برکت که عاشقتم...
از این حرفاش مثل بچه ها ذوق میکردم…!
شکلات داغمون که تموم میشد منو پیاده میرسوند دم خونمون میگفت خوبیت نداره هوا که رو به تاریکی رفت دختر تنها تو خیابون باشه!
غیرتی بود دیگه کاریش نمیشد کرد,,
تا میرفتم خونه تا چهار شنبه بعدی به چهار شنبه قبل فکر میکردم…!
الان هفت سال میگذره ،هرچهارشنبه سر چهار راه دکترا منتظرشم، نمیدونم چرا نمیاد..
دوستام میگن که اونروز بعد از رسوندنه من به خونه تو راه برگشت با یه کامیون تصادف کرده و برای همیشه رفته…!
اما مگه میشه؟ میتونه منو تنها بزاره و بدون اینکه دستمو بگیره جایی بره؟؟
اونا همشون حسرت عشق مارو میخوردن پس دروغ میگن … حتما براش کاری پیش اومده نتونسته بیاد,چهار شنبه بعدی حتما میادش:)
#زینب_اسحاقی

مَدرِسِه کِه میرَفتیم ، هَر بآر کِه دَفتَر مَشقِمُون رُو جآ میزآشتیم مُعَلِّمِمُون میگُفت

مَدرِسِه کِه میرَفتیم ، هَر بآر کِه دَفتَر مَشقِمُون رُو جآ میزآشتیم مُعَلِّمِمُون میگُفت "مُوآظِب بآش خُودِتُو جآ نَذآری" وَ مآ میخَندیدیم وَ فِکر میکَردیم نِمیشِه خُودِمُونُو جآ بِذآریم! بُزُرگ کِه شُدَیم بآرهآ و بآرهآ خُودِمُونُو جآ گُذآشتیم! تُو یِه کآفِه ، تُو یِه خیآبُون ، تُو یِه خآطِرِه.... #قلب_سیاه_سفید♡

۴ روز پیش
2K
#چطوریاس🙊 #تایم_نقاشی☄ #سرگرمی_طوری😝 #قلب_سیاه_سفید♡

#چطوریاس🙊 #تایم_نقاشی☄ #سرگرمی_طوری😝 #قلب_سیاه_سفید♡

۲ هفته پیش
4K
#بدون_شرح ؛) #قلب_سیاه_سفید♡

#بدون_شرح ؛) #قلب_سیاه_سفید♡

۴ هفته پیش
6K
آقآیِ قآضی حُکم بِدِه حَبسَم کُن تو سِلُّولِ چِشآش.. ؛) #قلب_سیاه_سفید♡

آقآیِ قآضی حُکم بِدِه حَبسَم کُن تو سِلُّولِ چِشآش.. ؛) #قلب_سیاه_سفید♡

۱۲ آبان 1398
6K
چِشآش اَرتِشِ هیتلِر بُود وَ قَلبِ مَن لَهِستآنِ بی دِفآع.. #قلب_سیاه_سفید♡

چِشآش اَرتِشِ هیتلِر بُود وَ قَلبِ مَن لَهِستآنِ بی دِفآع.. #قلب_سیاه_سفید♡

۶ آبان 1398
7K
میدُونی.. وَقتی بِخوآی بِه کِسی بِگی کِه چِرآ دُوسِش دآری.. مِثلِ اینِه کِه بِخوآی توضیح بِدی آب چِه طَعمی دآرِه... #قلب_سیاه_سفید♡

میدُونی.. وَقتی بِخوآی بِه کِسی بِگی کِه چِرآ دُوسِش دآری.. مِثلِ اینِه کِه بِخوآی توضیح بِدی آب چِه طَعمی دآرِه... #قلب_سیاه_سفید♡

۳۰ مهر 1398
9K
گُفتَم:میدُونی؟کآش زِندِگی عِینِ یِه نَوآر کآسِت بُود گُفت:نَوآر کآسِت؟ چِطُور مَگِه؟ گُفتَم:چُون اَگِه هَر جآشُو دُوس دآشتی ، میشُد بآ یِه خُودکآر بَرِش گَردُونی عَقَب.. گُفت:آخِه مُشکِل اُون ‌جآست! اَگِه این کآسِتو بَرگَردُونیش عَقَب ، ...

گُفتَم:میدُونی؟کآش زِندِگی عِینِ یِه نَوآر کآسِت بُود گُفت:نَوآر کآسِت؟ چِطُور مَگِه؟ گُفتَم:چُون اَگِه هَر جآشُو دُوس دآشتی ، میشُد بآ یِه خُودکآر بَرِش گَردُونی عَقَب.. گُفت:آخِه مُشکِل اُون ‌جآست! اَگِه این کآسِتو بَرگَردُونیش عَقَب ، فَقَط قِسمَتآیِ قَشَنگِش نِمیآد کِه... هَمِه چیش بِرمیگَردِه عَقَب دُوبآرِه بآیَد بِشینی بِبینی بَرآیِ لَبخَندی ...

۲۷ مهر 1398
13K
این رُوز هآ اِنقَدر بِه طُ فِکر میکُنَم کِه خوآب هآیَم اُز پیش تَعیین شُدِه اَست! می آیی دَستَم رآ میگیری شَهر رآ قَدَم میزَنیم سینِمآ میرَویم قَهوِه مینُوشیم شِعر میخوآنیم دَر نِگآهَم زُل میزَنی ...

این رُوز هآ اِنقَدر بِه طُ فِکر میکُنَم کِه خوآب هآیَم اُز پیش تَعیین شُدِه اَست! می آیی دَستَم رآ میگیری شَهر رآ قَدَم میزَنیم سینِمآ میرَویم قَهوِه مینُوشیم شِعر میخوآنیم دَر نِگآهَم زُل میزَنی میخوآهَم بِبُو… کِه زَنگ سآعَت بِه صِدآ دَر می آیَد! وَ مَن می مآنَم وَ ...

۲۶ مهر 1398
23K
بیآ خآص بآشیم.. بیا وَسَط یِک جَمع دُوستآنِه چِشم هآ رآ گِرد کُنیم.. مَن اَبرویِ رآستَم رآ کِه بآلآ اَندآختَم طُ چِشمهآیَت رآ کِمی غَمگین کُنی... وَ هیچ کَس نَدآنَد کِه َمن پُرسیدِه اَم دُورِت ...

بیآ خآص بآشیم.. بیا وَسَط یِک جَمع دُوستآنِه چِشم هآ رآ گِرد کُنیم.. مَن اَبرویِ رآستَم رآ کِه بآلآ اَندآختَم طُ چِشمهآیَت رآ کِمی غَمگین کُنی... وَ هیچ کَس نَدآنَد کِه َمن پُرسیدِه اَم دُورِت بِگَردَم؟! #قلب_سیاه_سفید♡

۲۴ مهر 1398
16K