Qzl_banoOoO

Qzl_banoOoO

ฬele๏๓e ๒ค๒e=]
↯↯↯بــزنــ[^^]رפּشــ ژیگر*-^~✿↯↯↯
صِلــ^^
•°[فٰآلُوْ کُنیْدْ تٰا هَمٰانٰا رَسدِگارْ شوید]°•
✯≈•{قَطعاً خُداوند اسکے‌روَنْدِگان را دوست ندارد}•≈✯
✾|~آیا ندیدی وقتی از دوزخیان پُرسیدیمْ چِه چیزیْ شما رٰا به دوزخـ کِشانید؟ گفتند ما از فالُورهاےِ غزلـ نبودیمـ~|✾
•{♛♔}•{♘♟}•{♣♦}•{♀♂}•
عِصْمـ:غَزَلـــْ[^^]~❁
عِصْمِـ مُسْتَعٰآرْ: غَضْغَضْـ*-*خالِعـ قِزےْ:/
سِنـّ: بِعـْ تُو چِعـ آخِعـْ =]
مَحَلِعـْ زِنْدِگٰآنٖےْ:کُوٌچِعـْ عَݪْیـ چَپْـ =|~
رَنگِعـْ موردِ عَلٰاقِعـْ:[‌یٓآسْےْ]♥[صٌوُرَتْيْ]^^
غَذآْےِمُورِدْ عَلٰآقِعْـ:پــیٺظا❤_❤
Bff[^ε^]>--↯↯✮
@.sorna.. ~نَفَصِعْ مَعْ❤-❤
@orion ~حاجـ عآقآو=D
@I_deathy_hallow ~بامَعْرِفَتـ^^
@
~✮~✮~✮~✮~✮~✮~✮~
حَرْفٰآیِعْـ شُمٰآ دوٌصْطِ عَزٖیّزْ...^^~
دَرْ تُخْمِـ چَپِعـ مٰآعْ بٰآیْڳآنْےْ مٖیٓشَوَد*-*
✮✮✮
عآنفآݪو شُمٰآ دُوٌصطِ عَزیزْ بِعـْ عَنـْ مَعْ نیس:/
دآعْرَمـ واصْـ شوماعـ هاعـ پُستـ میزاعرمااا =]
#عآنفآلو_نَکُنـ_جوٌنِ_ننتـ≈| •_•
✮✮✮
ݒآیِعـْ رفٓیقـ شُدَنَمـ[^^]~
اگِعـْ تنهآییـ بیاو رفْیقْـ فآبْـ شیمـ^^~
مُنتَظِعرْ شوما هَسیمـ*-*
✮✮✮
دوصتتآنـ دآعْرَمـ فرْزنْدآنَمـ^^♥
جآیْڳآهِـ حَقیقیـ شُوٌݦآ دَرْ قَلْبِعْ مآسْتـ←❤
✮✮✮
بِعـ ایرآنے بودَنَمـ افطخآر نمیـ کُنَمـ:|
✮✮✮
شانْسِعـْ مَعْ همْیشِعْ ݐِرْیُودِعـ -_-
#فاعکـ ^^
✮✮✮
#طابِصطونـ_میتِرِکونیمـⁿ-ⁿ
✮✮✮
اَکٰانتـ هآےِ عَرزِش‌مَنْدِ مَعْ دَرْ ویسـ^^~
@.Ghazal.. ~^^~پِیْجِعـ شآعخـ
@princess_qzl ~*-*~پِیْجِعـ فآنْدِزے
@Talkhand ~T-T~ پِیْجِعـ دِپْـ
@Qzl_banoo~پِیجِعـْ شَخْصٓے
✮شٌوُمٰآ هَمـ اکنونـ دَر اَڪِ³ مَعْ قَرار دارید
#مَعْ_کم_پیدامـ•_•
#یکمـ_میفوشم
#گُشآعدَمـ-_-
#فالورامو_عشقعـ^^♥
✮✮✮
قوانینـ پیجـِ مَعْ~^-*~
✵کُپیـ≈بِݪآکـ کآربر مُحْدَرَمـ:|✵
حٺےْ شومآعـ دوسٺـــــِع عزیز^^~
✵عآنفآلو نکنینـ∞~
✵پستیو کهـ میخونینُ لذت‌میبرین لآیک کُنینـ ≈]
✵زر زدنـ ممنوعـ-_-
✵مَعْ پِصَرخالَتـ نیصمـ:/ پَ اگِعـْ فآلوتـ کَعردَمـ فآلو نکنے آنفالوییـ بیبعـ ^^~


-«یَنی‌نآمُوْصَنــ‌اینقَدْ زِشتینــ‌کـِ‌فِکْـ‌میٖکُنینــ‌بآ گوشــِ‌خَرُسَگُ‌خِرصــٓ‌خوشگِݪــ‌میشینــ»- [😹💫🔥💸💿🔞💦]

-«یَنی‌نآمُوْصَنــ‌اینقَدْ زِشتینــ‌کـِ‌فِکْـ‌میٖکُنینــ‌بآ گوشــِ‌خَرُسَگُ‌خِرصــٓ‌خوشگِݪــ‌میشینــ»- [😹💫🔥💸💿🔞💦]

۳ مرداد 1397
594
~[جَِوَِرَِیَِعْـ قَِضَِآوَِتَِتَِ مَِیَِکَِنَِنَِ]~ ~[عَِنَِگَِآرَِ زَِآیَِیَِدَِنَِتَِ]~

~[جَِوَِرَِیَِعْـ قَِضَِآوَِتَِتَِ مَِیَِکَِنَِنَِ]~ ~[عَِنَِگَِآرَِ زَِآیَِیَِدَِنَِتَِ]~

۳ مرداد 1397
538
[یآدِشـٓ نَ‌بِخِیرٓ]~>🔥💫 [دورآنـ مدرِسِعْ بهـ ما میگُفتَنـ بَرگِهـ عِمطحآنیـ بیارینـ برآعـ عِمطِحآنـ فرداتونـ] [مِثـ عونـ میموند بهـ عِعْدآمیـ بگنـ بروعْ طَنآٰبـ بِخر تآ عِعْدآمِتـ کُنیمــ] :||| [{💫🔥⛽🔞💦👅}]

[یآدِشـٓ نَ‌بِخِیرٓ]~>🔥💫 [دورآنـ مدرِسِعْ بهـ ما میگُفتَنـ بَرگِهـ عِمطحآنیـ بیارینـ برآعـ عِمطِحآنـ فرداتونـ] [مِثـ عونـ میموند بهـ عِعْدآمیـ بگنـ بروعْ طَنآٰبـ بِخر تآ عِعْدآمِتـ کُنیمــ] :||| [{💫🔥⛽🔞💦👅}]

۳ مرداد 1397
605
~^-*~وَضعیتــ مآلیـ مآ خوبــ بودااااا😸 •|تآ وقتیــ کهـ مَعْ رمز دومــ کآرتــ بابامو فهمیدمـــ|•😹👌🌿🍕🍮🔞💦•|

~^-*~وَضعیتــ مآلیـ مآ خوبــ بودااااا😸 •|تآ وقتیــ کهـ مَعْ رمز دومــ کآرتــ بابامو فهمیدمـــ|•😹👌🌿🍕🍮🔞💦•|

۳ مرداد 1397
624
[عآٰهآٰےْ ظِندِگے]...! ^^عِفطخآر میدے بآ مآ دو قَدَمْــ رآحٰـ بیآے*-*💦🔞 [=ٺو کعـ واسعـ بعضیآٰ چآرنعلــ میٺآزے=]

[عآٰهآٰےْ ظِندِگے]...! ^^عِفطخآر میدے بآ مآ دو قَدَمْــ رآحٰـ بیآے*-*💦🔞 [=ٺو کعـ واسعـ بعضیآٰ چآرنعلــ میٺآزے=]

۳ مرداد 1397
585