رِضی‌لِی

REZI.LEI

⬇ ......اولین پیج اصلیم فالو شه @BEHZAD.DAVARPANA .......⬇

مَغرورَم؟؟؟عِشقَم‌میکِشِه!!!
تَنهآم؟؟؟بِ‌خودَم‌مَربوطِه!!!
اَز‌بَعضیا‌مُتَنَفِرَم؟؟؟خودِشون‌خواستَن!!!
بَعضیارو‌فَرآموش‌کَردَم؟؟؟حآفِظِه‌خودَمِه!!!
مِثِه‌بَچِه‌هآم‌؟؟؟دوس‌دآرَم!!!
لَج‌بآزَم؟؟؟بِه‌شُمآ‌رَبطی‌نَدآرِع!!!
کینِه‌ایَیَم؟؟؟آرِع‌چِه‌جورَم!!!
سنگدِلَم؟؟؟چِه‌بِهتَر!!!
اَز‌مَن‌خوشِت‌نِمیآد؟؟؟فَدآ‌سَرَم‌مَگِه‌مَجبورِت‌کَردَم!!!
قَرآرِه‌مِثِه‌تو‌بآشَم؟؟؟نوچ!!!
قآبِل‌تَحَمُل‌نیستَم؟؟؟نیآزی‌بِع‌تَحَمُلَم‌نیست!!!
بآهآم‌حآل‌نِمیکُنی؟؟؟هِرررری!!!

😜😉😍

😜😉😍

۲ اردیبهشت 1398
3K
😍🏳️‍🌈🏴‍☠️

😍🏳️‍🌈🏴‍☠️

۲ اردیبهشت 1398
4K
سلام سلام همگی سلام ای زندگی سلام 😜😂😂🌈

سلام سلام همگی سلام ای زندگی سلام 😜😂😂🌈

۲۵ اسفند 1397
8K
دالی👽😂🌈

دالی👽😂🌈

۲۵ اسفند 1397
8K
♥🔫

♥🔫

۱۸ شهریور 1397
7K
❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💖💖💖💓💖💓💖💓❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💖💖💖💓💖💓💖💓❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

۱۵ شهریور 1397
4K
۱۵ شهریور 1397
3K
⬇.....⬇ اووووو‌ زده پاچه هارو تا سیسه کارو ببین داش مارو باش زوووور میزنه که جاشه لا لباس savage دراری پاشنه هاتو کاش

⬇.....⬇ اووووو‌ زده پاچه هارو تا سیسه کارو ببین داش مارو باش زوووور میزنه که جاشه لا لباس savage دراری پاشنه هاتو کاش

۱۵ شهریور 1397
4K
مرضیه؟ چه وضعیه😭😭😭😭😭😂😂:(

مرضیه؟ چه وضعیه😭😭😭😭😭😂😂:(

۸ شهریور 1397
855
[عِشق‌دِلی‌کِع‌مآنِشَستیم‌پآش‌خِیلی‌حَرفه‌بِرِه....:)]

[عِشق‌دِلی‌کِع‌مآنِشَستیم‌پآش‌خِیلی‌حَرفه‌بِرِه....:)]

۷ شهریور 1397
850
[(صِِِدآهآ‌میگَن‌کِِِع‌توهَََم‌میری‌میگَََنآخَََرِِِِشو‌‌توهَََم‌دیدی،صِِِدآهآ‌میگَََن‌کِِِع‌اُُُمَََدی‌اینجآ‌بآشی‌مِِِهمونو‌اَََز‌عِِِِشق‌تو‌هَََم‌سیری)]

[(صِِِدآهآ‌میگَن‌کِِِع‌توهَََم‌میری‌میگَََنآخَََرِِِِشو‌‌توهَََم‌دیدی،صِِِدآهآ‌میگَََن‌کِِِع‌اُُُمَََدی‌اینجآ‌بآشی‌مِِِهمونو‌اَََز‌عِِِِشق‌تو‌هَََم‌سیری)]

۷ شهریور 1397
865
۶ شهریور 1397
830
۶ شهریور 1397
849
۶ شهریور 1397
875
(°•°)

(°•°)

۶ شهریور 1397
847
؛)

؛)

۶ شهریور 1397
864
:)

:)

۶ شهریور 1397
868
(^-^)

(^-^)

۶ شهریور 1397
834
#تنهآیی

#تنهآیی

۲۶ مرداد 1397
933
[(آخَرین‌نُقطِه‌زَمین‌هَمین‌جآست‌کِع‌وآیسآدی‌بِریو‌بَرگَردی‌بآزَم‌مآله‌‌منی‌‌‌میمونی‌تو‌قَلبَم‌هَمیشع)]

[(آخَرین‌نُقطِه‌زَمین‌هَمین‌جآست‌کِع‌وآیسآدی‌بِریو‌بَرگَردی‌بآزَم‌مآله‌‌منی‌‌‌میمونی‌تو‌قَلبَم‌هَمیشع)]

۲۶ مرداد 1397
1K