پری!

ROMAN.PARDIS

شده در اوج جوانی باهمین ظاهر شاد ؛
تا گلو پیر کسی باشی‌و قسمت نشود ؟
.
.
.
.
#نیمچه_نویسنده
#Guitarist
#پلدختر

بیشتر  بیشتر