سحر

Real_Madrid11

آبادان ...
به هر كس هر جا ، كوله پشتي گرسنه اش را ارائه داد ، نصيحت بارش كردند!
كمال کوشش را كرد كه به جاي نان به روده هايش به روده هاي گرسنه اش ، نصيحت بقبولانند !
هم روده ها خنديدند .....
هم نصيحتها....


۸ ساعت پیش
225
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
2K