بچه جنوب

Rezayasi

25شهریور /خوزستان/از تبار کورش/ از دیار آریو برزن ( بهبهان) ساکن بندرامام(SBR) کارمند پتروشیمی .متاهل . عاشق خط / طراحی/ موسیقی و کلا هنر و هنرمند و هنر دوستان

بیقرار هیچ قراری نبوده ام
مگر قراری که با تو بستم و هرگز نیامدی...

این حساب کاربری خصوصی میباشد