Romak_Rika

Romak_Rika

محمد

به خاطر عشقم اومدم
فقط همین

مولانا میگه :

ناز کُنی؛ نَظر کُنی؛ قَهر کُنی؛ ستم کُنی
گر که جَفا،گر که وَفا،از تو حذَر نمی‌شود

My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۵ روز پیش
8K
My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۵ روز پیش
8K
My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۵ روز پیش
7K
This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together. My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together. My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۵ روز پیش
7K
A day without you is a day without sun, a night without you is a night without moon; a life without you is a life without life. My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

A day without you is a day without sun, a night without you is a night without moon; a life without you is a life without life. My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۵ روز پیش
6K
My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۵ روز پیش
5K
A day without you in my life should never come and even if it does, let that be the last day of my life My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

A day without you in my life should never come and even if it does, let that be the last day of my life My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۶ روز پیش
5K
Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you. My love, my heart belongs to ...

Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you. My love, my heart belongs to you 😍❤️🌺

۶ روز پیش
5K
هر لحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگی ست، و کسی چه می داند، شاید واپسین لحظه باشد... #اشو

هر لحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگی ست، و کسی چه می داند، شاید واپسین لحظه باشد... #اشو

۱۷ دی 1396
1K
به فرزندتان نیاموزید پولدار بشود بیاموزید شاد باشد... تا زمانی که بزرگ شد ارزش چیزها را بداند نه قیمت آنها را... ❤️🌺

به فرزندتان نیاموزید پولدار بشود بیاموزید شاد باشد... تا زمانی که بزرگ شد ارزش چیزها را بداند نه قیمت آنها را... ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
♥️🍃 زندگی همانند آینه است. اگر اخم کنید او هم به شما اخم خواهد کرد. ♥️🍃 اگر به او لبخند بزنید، آنجاست که به شما خوش آمد می‌گوید! ان شاالله همیشه زندگیتون خندان ❤️🌺

♥️🍃 زندگی همانند آینه است. اگر اخم کنید او هم به شما اخم خواهد کرد. ♥️🍃 اگر به او لبخند بزنید، آنجاست که به شما خوش آمد می‌گوید! ان شاالله همیشه زندگیتون خندان ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
من معتقدم پدر اسکلت یک بدن است... پسر پوست بدن! مادر قلب. دختر اما رگ و شریان هاست! خانه بدون دختر یک چیزهایی کم دارد که همه چیزند! ❤️🌺

من معتقدم پدر اسکلت یک بدن است... پسر پوست بدن! مادر قلب. دختر اما رگ و شریان هاست! خانه بدون دختر یک چیزهایی کم دارد که همه چیزند! ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
هرگاه فکر کردید کاری از شما بر نمی آید و نمی توانید انجامش دهید،به این عکس نگاه کنید! شما کلکسیونی از توانمندیها هستید... ❤️🌺

هرگاه فکر کردید کاری از شما بر نمی آید و نمی توانید انجامش دهید،به این عکس نگاه کنید! شما کلکسیونی از توانمندیها هستید... ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
هر دلی سازی دارد که در زندگی به گونه ای مینوازد گاهی شاد، گاهی غمگین گاهی تند و گاهی آهسته بنشین گاهی و به صدای ساز دلت گوش بسپار، شاید نیاز به کوک کردن داشته ...

هر دلی سازی دارد که در زندگی به گونه ای مینوازد گاهی شاد، گاهی غمگین گاهی تند و گاهی آهسته بنشین گاهی و به صدای ساز دلت گوش بسپار، شاید نیاز به کوک کردن داشته باشد... ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
قطار اگر بخاطر مقابله با کودکانی که سنگ پرتاب میکنند، هرلحظه بایستد هرگز به مقصد نمیرسد! حواسمان به مقصدمان باشد مبادا مشغول کودک صفتانی باشیم که بسویمان سنگ پرتاب میکنند. ❤️🌺

قطار اگر بخاطر مقابله با کودکانی که سنگ پرتاب میکنند، هرلحظه بایستد هرگز به مقصد نمیرسد! حواسمان به مقصدمان باشد مبادا مشغول کودک صفتانی باشیم که بسویمان سنگ پرتاب میکنند. ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
من چیزهای زیادی را در دست گرفتم و همه ی آنها را از دست دادم، ولی هر آنچه را که در دستان خدا قرار دادم؛ هنوز دارم... #مارتین_لوترکینگ

من چیزهای زیادی را در دست گرفتم و همه ی آنها را از دست دادم، ولی هر آنچه را که در دستان خدا قرار دادم؛ هنوز دارم... #مارتین_لوترکینگ

۱۷ دی 1396
1K
اگر زندگی دری رو به روی تو بست دوباره بازش کن ، درها رو برای این کار ساختن که باز و بسته بشن ❤️🌺

اگر زندگی دری رو به روی تو بست دوباره بازش کن ، درها رو برای این کار ساختن که باز و بسته بشن ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
وقتی خدا بهت میگه باشه چیزی رو که میخوای بهت میده وقتی میگه صبر کن چیز بهتری بهت میده وقتی میگه نه داره بهترینو برات آماده میکنه دلت را به خدا بسپار ❤️🌺

وقتی خدا بهت میگه باشه چیزی رو که میخوای بهت میده وقتی میگه صبر کن چیز بهتری بهت میده وقتی میگه نه داره بهترینو برات آماده میکنه دلت را به خدا بسپار ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K
یک روزِ بی نظیر یک لبخند از ته دل یک شادی بی دلیل یک خدای همیشه همراه با هزار آرزویِ زیبا تقدیم لحظه هاتان روزتون پر از عشق و خوشبختی ❤️🌺

یک روزِ بی نظیر یک لبخند از ته دل یک شادی بی دلیل یک خدای همیشه همراه با هزار آرزویِ زیبا تقدیم لحظه هاتان روزتون پر از عشق و خوشبختی ❤️🌺

۱۷ دی 1396
1K