Ronakeftekhari

ورود به ویس ۹۲/۲/۲ مخاطب خاصم @mehdi-one
تقدیمی از طرف مهدی 👇 👇
تب کرده ام پیراهنم ویروس دارد
گلبته هایش داغ نامحسوس دارد

 من دیده ام در تب می افتد ماه در حوض
ساعت هم آنجا گردش معکوس دارد

 باور کنید آقا اجازه! دست من نیست
این عشق تنها با جنون تکمیل می شد    

 از برف شبهای زمستانی بپرسید
وقتی می آمد مدرسه تعطیل می شد

 سر زد شبیه آفتاب از پشت دیوار
مهتاب را در آسمانت خط خطی کرد

 تا من به چشمت ماه پیشانی بیایم
قلب تو را مانند بمب ساعتی کرد

 از روستاهای خیالی می گذشتیم
آنجا زنی با خاطراتش شال می بافت

 با بافه ای از جنس رویاهای رنگین
هر شب برای یک مسافر فال می بافت

 تب کرده ام، هذیان برایت می نویسم
مغزم پر است از فکرهای اشتباهی!

 بگذار حالت را بپرسم گرچه دیر است
عالیجناب شعرهایم! روبراهی؟

مژگان عباسلو

۱۵ ساعت پیش
435
۱۶ ساعت پیش
432
۱۶ ساعت پیش
427
۱۶ ساعت پیش
398
۱۶ ساعت پیش
369
۱۶ ساعت پیش
365
۱۶ ساعت پیش
365
۱۶ ساعت پیش
370
۱۶ ساعت پیش
362
۱۶ ساعت پیش
363
۱۶ ساعت پیش
362
۱۶ ساعت پیش
339
۱۶ ساعت پیش
339
۱۶ ساعت پیش
332
۱۶ ساعت پیش
320
۱۶ ساعت پیش
322
۱۶ ساعت پیش
327
۱۶ ساعت پیش
328
۱۶ ساعت پیش
325
۱۶ ساعت پیش
324