Ronakeftekhari

ورود به ویس ۹۲/۲/۲ مخاطب خاصم @mehdi-one
تقدیم به روناک عزیزم , از طرف مهدی 👇
نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـكنـم می میرم

سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد به تنـم می میرم

بین جـان من و پیراهن من فرقی نیـست

هـر یکی را کـه بـرایـت بـکـنـم می میرم

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا می گـیـرد

مـن اگـر دسـت بـه زلفـت بزنم می میرم

بـازی مـاهی و گـربـه است نظر بـازی مـا

مثل یک تنگ شبی می شکنم می میرم

روح ِ برخاسته از من ته ِ این كوچه بایست

بیش از ایـن دور شوی از بـدنـم می میرم

کاظم بهمنی

چشمهایت را ببند سوره قدر را بخوان و بیا تا سال بعد و روزهای بعد عمر قدر وجودمان خدایمان و زندگی را بیشتر بدانیم شاید معنای واقعی این شب همین باشد. شبتون_قشنگ التماس دعا

چشمهایت را ببند سوره قدر را بخوان و بیا تا سال بعد و روزهای بعد عمر قدر وجودمان خدایمان و زندگی را بیشتر بدانیم شاید معنای واقعی این شب همین باشد. شبتون_قشنگ التماس دعا

۲ ساعت پیش
4K
بر سرم قرآن و دستانم به سوی آسمان از خدا می خواهمت امشب، اجابت می شوی ؟

بر سرم قرآن و دستانم به سوی آسمان از خدا می خواهمت امشب، اجابت می شوی ؟

۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K