Rozalin78

Rozalin78

آخرش میفهـمی ڪِ بی تفاوت بودن بهتـرین راه ڪنار اومدن با زندگیـه..!

۲۸ آذر 1398
2K
😐😂

😐😂

۲۴ آذر 1398
3K
😐

😐

۲۴ آذر 1398
3K
😐

😐

۱۸ آذر 1398
370
😂😜

😂😜

۱۸ آذر 1398
348
❤🌠

❤🌠

۱۸ آذر 1398
354
😂

😂

۳ آذر 1398
353
۳ آذر 1398
325
همینه که هست😐

همینه که هست😐

۲ آذر 1398
317
😹

😹

۲ آذر 1398
320
🌠

🌠

۳۰ آبان 1398
308
🙏😂

🙏😂

۱ مهر 1398
294
😂😂😂

😂😂😂

۳۱ شهریور 1398
285
#همه چی درست میشه نگران نباش..!

#همه چی درست میشه نگران نباش..!

۲۵ شهریور 1398
354
۱۴ شهریور 1398
280
😂

😂

۱۰ شهریور 1398
285
😐

😐

۱۰ شهریور 1398
279
#عشـق زیبـاست و حـرمت دارد..!

#عشـق زیبـاست و حـرمت دارد..!

۶ شهریور 1398
449
۶ شهریور 1398
281
اگه درد میڪشم یعنـی زنـده امـ اگه زنـده ام یعنـی میتـونم بجنگـمـ اگه میتـونم بجنگـم یعنـی میتـونم #مـوفـق بشـمـ.

اگه درد میڪشم یعنـی زنـده امـ اگه زنـده ام یعنـی میتـونم بجنگـمـ اگه میتـونم بجنگـم یعنـی میتـونم #مـوفـق بشـمـ.

۱ شهریور 1398
292