Rozalin78

Rozalin78

آخرش میفهـمی ڪِ بی تفاوت بودن بهتـرین راه ڪنار اومدن با زندگیـه..!

😐

😐

۳ ساعت پیش
2K
😂😜

😂😜

۳ ساعت پیش
2K
❤🌠

❤🌠

۳ ساعت پیش
567
😂

😂

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
همینه که هست😐

همینه که هست😐

۲ هفته پیش
3K
😹

😹

۲ هفته پیش
3K
🌠

🌠

۲ هفته پیش
2K
🙏 😂

🙏 😂

۱ مهر 1398
4K
😂 😂 😂

😂 😂 😂

۳۱ شهریور 1398
3K
#همه چی درست میشه نگران نباش..!

#همه چی درست میشه نگران نباش..!

۲۵ شهریور 1398
3K
۱۴ شهریور 1398
3K
😂

😂

۱۰ شهریور 1398
6K
😐

😐

۱۰ شهریور 1398
6K
#عشـق زیبـاست و حـرمت دارد..!

#عشـق زیبـاست و حـرمت دارد..!

۶ شهریور 1398
3K
۶ شهریور 1398
3K
اگه درد میڪشم یعنـی زنـده امـ اگه زنـده ام یعنـی میتـونم بجنگـمـ اگه میتـونم بجنگـم یعنـی میتـونم #مـوفـق بشـمـ.

اگه درد میڪشم یعنـی زنـده امـ اگه زنـده ام یعنـی میتـونم بجنگـمـ اگه میتـونم بجنگـم یعنـی میتـونم #مـوفـق بشـمـ.

۱ شهریور 1398
4K
هر انسـانی جـائزالخطـاست ولـی هر خطـایی جـائزالعـفو نیسـت..!

هر انسـانی جـائزالخطـاست ولـی هر خطـایی جـائزالعـفو نیسـت..!

۱ شهریور 1398
4K
هیچـی به اندازه خـودت ارزش نداره به خودت #اعتـماد ڪن😊

هیچـی به اندازه خـودت ارزش نداره به خودت #اعتـماد ڪن😊

۲۹ مرداد 1398
4K
😊 😂

😊 😂

۲۳ مرداد 1398
5K