♡قَلبِْ یَخـے♡

Rozita...75

تنها عشقمــ خۄاهرمــ ❤ @Eskeranli
بزنــ رۄ فلشـــ ...⇩
ۄرۄد بـہ ۄیسگۄنـــ 95
21سالمـہ
حقۄقے ام(ۄڪیل) ۄ عڪاس
رئال مادرید.پرسپۄلیسے(ۄلے اهل ڪلڪل ۄ تۄهین نیستم پس رعایت ڪنید)
پسراۍ سرزمینم از لفظ آبجے
براۍ خطاب بہ من استفاده نڪنید :|
تۄ پستام تریپ عاشقے نیاین لطفا ۄگرنہ بلاڪ :|
فقط افرادۍ ڪہ برام خیلے عزیزن یا از پیجشۄن خۄشم بیاد رۄ فالۄ میڪنم نہ بیشتر.
اگه قراره آنفالۄ ڪنید پس از اۄل فالۄ نڪنید:|
هرڪے لایڪم ڪرد لایڪش میڪنم.

حِس تَنهایے ۄ بے ڪسے بَداَست…
تَنهایے اۍ ڪِہ تاحالا،
بَرایَت این قَدردَردناڪ نَبۄد…
حِس تَلخے ڪہ،
بَرایَت تااَلآن،
ناآشنا بۄد ...

♡قَلبِْ یَخـے♡

این حساب کاربری خصوصی میباشد