از #شهدا نخواهید که دست شما را بگیرند از شهدا بخواهید که یقه شما را نگیرند.... پ.ن: خودم از اولین هایی هستم که یقه اش گرفته میشه.

از #شهدا نخواهید که دست شما را بگیرند از شهدا بخواهید که یقه شما را نگیرند.... پ.ن: خودم از اولین هایی هستم که یقه اش گرفته میشه.

۱۹ خرداد 1398
2K
#رفیق_شهیدم دلگیرم !! هرچہ میــدوم بہ گردپایتـان هم نمیرسم . مسئلہ یک #سـربـنـد و لـبـاس خاکے نیست . هواے دلـم از حد هشــدار گذشته #شہـــــدا یارے ام کنید

#رفیق_شهیدم دلگیرم !! هرچہ میــدوم بہ گردپایتـان هم نمیرسم . مسئلہ یک #سـربـنـد و لـبـاس خاکے نیست . هواے دلـم از حد هشــدار گذشته #شہـــــدا یارے ام کنید

۱ فروردین 1398
175