سپیده

SepidehZarei1378

غربت آن است‌که با جمعی وجانانت نیست ...