محمدبیباک

Siahpooooosh

✍روی قبرم بنویسید؛
که از شهر وفا آمده بود...
هیچکس هیچ نفهمید چرا آمده بود؟؟؟

✍بنویسید؛
نفهمید کسی دردش را...
هیچکس درک نمیکرد،دل سردش را...

✍بنویسید؛
که یک عمر خدااااااا را کم داشت...
در دوچشمش اثر از گمشده ای مبهم داشت...

✍بنویسید؛
دمادم دل او ابری بود

✍بنویسید؛
که اسطورهء بی صبری بود...

✍بنویسید؛
دلش مثل دل شیشه شکست
آن زمانی که دلی بر دل رویا ها بست

✍بنویسید؛
که با عدل خدا مساله داشت...

✍بنویسید؛
که از خلقت خود هم گله داشت...

✍بنویسید؛
که در #بی_کسی اش سوخت پَرَش

✍بنویسید؛
غمی بود به چشمان ترش...

✍بنویسید؛
که همواره غمی پنهان داشت...

✍بنویسید؛
به تقدیر خداااا ایمان داشته باش

بیشتر  بیشتر