تابستان برای من نه روی پشت‌بام خانه‌‌ی مادربزرگ زیباست نه کنار سواحل دریایی! من تابستان، جایی امن و آرام می‌خواهم مثل یک آغوش با پیراهن چهارخانه‌ای

تابستان برای من نه روی پشت‌بام خانه‌‌ی مادربزرگ زیباست نه کنار سواحل دریایی! من تابستان، جایی امن و آرام می‌خواهم مثل یک آغوش با پیراهن چهارخانه‌ای

۱ هفته پیش
10K
من خیلی وقت است عادت کرده ام بیقراری هایم را، فقط،با لبخند همیشگی تو در قاب عکس لمیده به دیوار آرام کنم گوشهٔ خیال تو را بگیرم و شبها در آغوش نداشته ات پهلو به ...

من خیلی وقت است عادت کرده ام بیقراری هایم را، فقط،با لبخند همیشگی تو در قاب عکس لمیده به دیوار آرام کنم گوشهٔ خیال تو را بگیرم و شبها در آغوش نداشته ات پهلو به پهلو شوم من خیلی وقت است قول داده ام به همه چیز عادت کنم به ...

۱ هفته پیش
10K
همراه تویی؛ هر چه تو گویی و تو خواهی ... ❤

همراه تویی؛ هر چه تو گویی و تو خواهی ... ❤

۱ هفته پیش
11K
میگویی دوستم نداری ! اما خیره میشوی ... گل میخری ! با من که حرف میزنی صدایت را صاف میکنی... شعر میخوانی ! باشد ... قبول جانِ دلم ! اصلا تا باشد از این دوست ...

میگویی دوستم نداری ! اما خیره میشوی ... گل میخری ! با من که حرف میزنی صدایت را صاف میکنی... شعر میخوانی ! باشد ... قبول جانِ دلم ! اصلا تا باشد از این دوست نداشتن ها ...

۱ هفته پیش
11K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
1K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
1K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
1K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
1K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
1K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
1K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
2K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
2K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
3K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
3K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
3K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
3K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
4K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
4K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
4K
#هنری_چهره

#هنری_چهره

۱ هفته پیش
4K