تمنا

Tamana.R1381

✘چرا اینقد قضاوت.....مگه خدایین!!؟

این حساب کاربری خصوصی میباشد