Tannaz

TanTala

بََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِزََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِیََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِزََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ‌ََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِسََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِیََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ‌ََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِسََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ‌ََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِزََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِیََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ🍃 🍂 🍁

کیکای تولد قبل تو سو تفاهمی بیش نبود 😂 اون عکسه هم عکس خودشه 😂 یعنی ساییییییدیمشا😂 پ ن طرح کیک عالی بود ولی کیک فروشی خیلی بد درستش کردش 😑

کیکای تولد قبل تو سو تفاهمی بیش نبود 😂 اون عکسه هم عکس خودشه 😂 یعنی ساییییییدیمشا😂 پ ن طرح کیک عالی بود ولی کیک فروشی خیلی بد درستش کردش 😑

۴ روز پیش
6K
😍

😍

۷ روز پیش
3K
بچگیام😊😹

بچگیام😊😹

۱ هفته پیش
5K
😍😍😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍😍😍

۲ هفته پیش
3K
از خودت مراقبت کن چون تو فقط یدونه از خودت داری ... :) #پی نوشت : 👇 #دیروز با ریشام خدافظی کردم و شد ته ریش هرکی میدیدم فک میکرد بابای چهارتا بچم :)))) telegram.me/matnekootah ...

از خودت مراقبت کن چون تو فقط یدونه از خودت داری ... :) #پی نوشت : 👇 #دیروز با ریشام خدافظی کردم و شد ته ریش هرکی میدیدم فک میکرد بابای چهارتا بچم :)))) telegram.me/matnekootah بیاین کانال . کانالی متفاوت

۲ هفته پیش
11K
😁

😁

۱ هفته پیش
5K
وقـتـیـ مـیـدونـیـ آدمـا بـرداشـتـ خـودشـونـومـیـکـنـنـ،بـهـتـرعـ تـوضـیـحـ نـدیـ😌😏🙋🍂🍁

وقـتـیـ مـیـدونـیـ آدمـا بـرداشـتـ خـودشـونـومـیـکـنـنـ،بـهـتـرعـ تـوضـیـحـ نـدیـ😌😏🙋🍂🍁

۱۸ آبان 1398
268
😹😹😹

😹😹😹

۲۳ آبان 1398
208
۲۷ آبان 1398
231
۲ آذر 1398
221
۵ آذر 1398
245
۱۹ دی 1398
5K
۱۳ آذر 1398
325
شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را بستاییم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد

۲ هفته پیش
6K
اگـهـ تـوخـیـابـونـ مـنـو دیـدیـنـ کـ حـواسـمـ یـهـ جـایـ دیـگـسـ،بـدونـیـنـ مـنـ شـمـارو زودتـردیـدمـ😹🍂🍁

اگـهـ تـوخـیـابـونـ مـنـو دیـدیـنـ کـ حـواسـمـ یـهـ جـایـ دیـگـسـ،بـدونـیـنـ مـنـ شـمـارو زودتـردیـدمـ😹🍂🍁

۲۳ آبان 1398
1K
becarful✌

becarful✌

۳ هفته پیش
5K
😂😜

😂😜

۴ هفته پیش
4K