باید این را بپذیرم که زمین زندان بزرگی است و خیره شدن به ماه نقشه ی فراری ست که عملی نمی شود! م علیمرادی📚

باید این را بپذیرم که زمین زندان بزرگی است و خیره شدن به ماه نقشه ی فراری ست که عملی نمی شود! م علیمرادی📚

۲ روز پیش
21K
نه راهِ رفتنمٖ از تو ، نه راهِ برگشتن همیشگی است در این منزلت ، اقامت من. حسین منزوی📚

نه راهِ رفتنمٖ از تو ، نه راهِ برگشتن همیشگی است در این منزلت ، اقامت من. حسین منزوی📚

۲ روز پیش
21K
تازمانیکه از عمق عشق کسیکه دوستش داری مطمئن نشدی، عمیقا عاشق نشو، زیرا عمق عشق امروزت عمق زخم فردای توست.

تازمانیکه از عمق عشق کسیکه دوستش داری مطمئن نشدی، عمیقا عاشق نشو، زیرا عمق عشق امروزت عمق زخم فردای توست.

۲ روز پیش
9K
;)

;)

۲ روز پیش
8K
خوش شانس اونایی ان که، تو این دنیای تقلبی دوستان واقعی پیدا میکنند.

خوش شانس اونایی ان که، تو این دنیای تقلبی دوستان واقعی پیدا میکنند.

۴ روز پیش
4K
I don't care who I lose anymore, as long as I don't lose myself, I'm good. دیگِه اَهَمیَت نِمیدَم کیو اَز دَست میدَم، تازَمانیکِه خودَمو اَز دَست نَدادَم، خوبَم.

I don't care who I lose anymore, as long as I don't lose myself, I'm good. دیگِه اَهَمیَت نِمیدَم کیو اَز دَست میدَم، تازَمانیکِه خودَمو اَز دَست نَدادَم، خوبَم.

۴ روز پیش
4K
روانشِناسے مے گویَد: هَمیشِه اِنتِخابے را بَرگُزینید کِه شُما را بیش اَز هَرچیز مے تَرسانَد، زیرا عامِلے اَست کِه بِه ‌رُشدِ شُما کُمَک مے‌کُنَد.

روانشِناسے مے گویَد: هَمیشِه اِنتِخابے را بَرگُزینید کِه شُما را بیش اَز هَرچیز مے تَرسانَد، زیرا عامِلے اَست کِه بِه ‌رُشدِ شُما کُمَک مے‌کُنَد.

۵ روز پیش
5K
گاهے اوقات ، نیاز بِه استِراحَت دارے، دَر جایے زیبا، تَنهایے ، تا اَز هَمِه چے سَر دَر بیارے.

گاهے اوقات ، نیاز بِه استِراحَت دارے، دَر جایے زیبا، تَنهایے ، تا اَز هَمِه چے سَر دَر بیارے.

۵ روز پیش
4K
ولنتآین مُبآرک💫 💕

ولنتآین مُبآرک💫 💕

۷ روز پیش
7K
The best makeup is your smile. There is no beauty like the one that comes from inside of you. زیباترین آرایش، لبخند توست. هیچ زیبایی مانند آنچه که از درونت برمیخیزد نیست.

The best makeup is your smile. There is no beauty like the one that comes from inside of you. زیباترین آرایش، لبخند توست. هیچ زیبایی مانند آنچه که از درونت برمیخیزد نیست.

۷ روز پیش
3K
#nature#sweet

#nature#sweet

۷ روز پیش
6K
:| {💕 💫 }

:| {💕 💫 }

۷ روز پیش
5K
وَقتی دِلِشون بَرات تَنگ میشِه کِه نَتِوانِستِه باشَن جایِگُزینِت کُنَن.

وَقتی دِلِشون بَرات تَنگ میشِه کِه نَتِوانِستِه باشَن جایِگُزینِت کُنَن.

۷ روز پیش
5K
🎥 #دیالوگ ودَرهَررابِطِه ای، فِکرمیکُنَم یِک‌نَفَر اون‌یِکی‌رو‌بیشتَردوست‌دارِه.

🎥 #دیالوگ ودَرهَررابِطِه ای، فِکرمیکُنَم یِک‌نَفَر اون‌یِکی‌رو‌بیشتَردوست‌دارِه.

۷ روز پیش
5K
[°Bff°❤💫]

[°Bff°❤💫]

۱ هفته پیش
5K
چالِش‌ها چیزی هَستَند کِه زِندِگی را جالِب می‌کُنَند و غَلَبه بَر آن‌ها چیزی اَست کِه زِندِگی را مَعنادار می‌کَند.

چالِش‌ها چیزی هَستَند کِه زِندِگی را جالِب می‌کُنَند و غَلَبه بَر آن‌ها چیزی اَست کِه زِندِگی را مَعنادار می‌کَند.

۱ هفته پیش
5K
😍 💫

😍 💫

۱ هفته پیش
5K
ما روز هارو بِه خاطِر نِمیاریم ما لَحظِه هارو بِیاد داریم💫

ما روز هارو بِه خاطِر نِمیاریم ما لَحظِه هارو بِیاد داریم💫

۱ هفته پیش
5K
Each day not acted upon, is another opportunity lost. هَر روزے‌کِه دَر آن کارے اَنجام نَدادِه‌ باشے، فُرصَتے اَز دَست رَفتِه‌اَست.

Each day not acted upon, is another opportunity lost. هَر روزے‌کِه دَر آن کارے اَنجام نَدادِه‌ باشے، فُرصَتے اَز دَست رَفتِه‌اَست.

۱ هفته پیش
5K
💫😍

💫😍

۱ هفته پیش
6K