-مَن نمیتُونَم بِدون توُ زِنده بِمونَم🌸 🍃 +پَس بِمیر💜||•^^💧 #yeri#yerim

-مَن نمیتُونَم بِدون توُ زِنده بِمونَم🌸 🍃 +پَس بِمیر💜||•^^💧 #yeri#yerim

۶ تیر 1397
393