چطوره؟🤔

چطوره؟🤔

۴ روز پیش
5K
هنرمندیام😁

هنرمندیام😁

۶ روز پیش
4K
یه طرح قدیمی😁 عه امضا نداره😑

یه طرح قدیمی😁 عه امضا نداره😑

۳ هفته پیش
30K
خط خطی😑میخواستم با خودکار طراحی کنم شد خطخطی😂

خط خطی😑میخواستم با خودکار طراحی کنم شد خطخطی😂

۳ هفته پیش
22K
فقط لُپ بودم😐😂معلوم نی کی موهامو آلمانی زده💇😂 البته شاهکار کسی جز بابا نمیتونه باشه😐 از همون اول با موهام مشکل داره 😂 . . روایت داریم که وقتی چهار سالم بود یروز تو خونه ...

فقط لُپ بودم😐😂معلوم نی کی موهامو آلمانی زده💇😂 البته شاهکار کسی جز بابا نمیتونه باشه😐 از همون اول با موهام مشکل داره 😂 . . روایت داریم که وقتی چهار سالم بود یروز تو خونه با بابا تنها بودم چتری هامو کوتاه کرده بود😂 مامان میگه وقتی دیدم که گند ...

۲۹ آبان 1398
6K
چطوره🤔؟!!!! هرچه می خواهمت از یاد برم ممکن نیست من تو رادوست نمی دارم اگر بگذاری دانی که چرا راز نهان با تو نگویم طوطی صفتی، طاقت اسرار نداری میدونم ربطی به عکس نداشت😐یهویی اومد ...

چطوره🤔؟!!!! هرچه می خواهمت از یاد برم ممکن نیست من تو رادوست نمی دارم اگر بگذاری دانی که چرا راز نهان با تو نگویم طوطی صفتی، طاقت اسرار نداری میدونم ربطی به عکس نداشت😐یهویی اومد به ذهنم☺

۲۰ آبان 1398
6K
من ۱۷ سال پیش😂😂😂لپام تو آفتاب سوخته نخندین😝😂

من ۱۷ سال پیش😂😂😂لپام تو آفتاب سوخته نخندین😝😂

۷ آبان 1398
6K
باز رفتیم سراغ خط خطی کردن😅 . . . باید دوباره ساخت... دوباره خواست... دوباره شروع کرد... مرداب دریای از پا افتاده است. 💫🌌🌱

باز رفتیم سراغ خط خطی کردن😅 . . . باید دوباره ساخت... دوباره خواست... دوباره شروع کرد... مرداب دریای از پا افتاده است. 💫🌌🌱

۲۳ مهر 1398
5K
۲۱ مهر 1398
5K
😁

😁

۲۱ مهر 1398
5K
I'm not in the mood😑

I'm not in the mood😑

۱۲ خرداد 1398
6K
شاهگولی 😌پاییز آخشامی😍

شاهگولی 😌پاییز آخشامی😍

۲۸ آبان 1397
5K
خب؟!!🤔

خب؟!!🤔

۱۰ تیر 1397
7K