اِڶےْ

_.Miss.Crazy._

نمیٹۅنہ ٹۅجیہ ڪنہ #مدڶمۅ منطقٹ
Help,i lost myself again
but,i remember you

bye #summer 🐦 hi future ✈

bye #summer 🐦 hi future ✈

۲ روز پیش
5K
بریم

بریم

۲ روز پیش
6K
بریممم

بریممم

۷ روز پیش
10K
❤️بسْمِﺍﻟﻠَّﻪِﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢ❤ 💕ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ💕 ✨ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺍﻣﯿﺮَﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ✨ 🍃ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏِ ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔُ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ🍃 🌸ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺣﺴﻦَ ﺑﻦَ ﻋﻠﯽٍ ﻥِ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﯽ🌸 🌹ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦَ ﺑﻦَ ﻋﻠﯽٍ ﺳﯿﺪَ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ🌹ِ 💖ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﻋﻠﯽَّ ...

❤️بسْمِﺍﻟﻠَّﻪِﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢ❤ 💕ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ💕 ✨ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺍﻣﯿﺮَﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ✨ 🍃ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏِ ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔُ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ🍃 🌸ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺣﺴﻦَ ﺑﻦَ ﻋﻠﯽٍ ﻥِ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﯽ🌸 🌹ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦَ ﺑﻦَ ﻋﻠﯽٍ ﺳﯿﺪَ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ🌹ِ 💖ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﻋﻠﯽَّ ﺑﻦَ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦِ ﺯﯾﻦَ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ💖 🌷ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪَ ﺑﻦَ ﻋﻠﯽٍ ﻥِ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ🌷 🌺ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮏَ ﯾﺎ ...

۷ روز پیش
11K
بریم

بریم

۱ هفته پیش
6K
بررررریم😍

بررررریم😍

۲ هفته پیش
14K
بررریممم

بررریممم

۲ هفته پیش
14K
بیرون شهر رفیقآ جمع میشیم همه مآهآ دیوونه تر بآلآی کوه هوآی خوب نیست به سآعت مآ حوآسمون چهآر صبح سمت آبیم دور آتیش رقص و شآدی فآز خوب مآ کلی دآریم دور همی بطری ...

بیرون شهر رفیقآ جمع میشیم همه مآهآ دیوونه تر بآلآی کوه هوآی خوب نیست به سآعت مآ حوآسمون چهآر صبح سمت آبیم دور آتیش رقص و شآدی فآز خوب مآ کلی دآریم دور همی بطری بآزی میکنیم بیخیآلیم دیر کنیم کل سآحل میدوییم همینجوری بیخودی هیشکی نیستش شآکی بآز کوه ...

۲ هفته پیش
6K
تنهآ #کسی ک خوشبختت میکنه🗻 همونیه ک هر روز صبح تو آینه بهش #نگآه میکنی🍪

تنهآ #کسی ک خوشبختت میکنه🗻 همونیه ک هر روز صبح تو آینه بهش #نگآه میکنی🍪

۳ هفته پیش
7K
بریییییم😸🙆

بریییییم😸🙆

۳ هفته پیش
7K
اونقد برآ #عشق ارزش قآئل بآشید ک تو #خیآبون دنبآلش نگردید🗿 ⛲ #صفحه‌شیشه‌ای‌ک‌دیگ‌بمآند

اونقد برآ #عشق ارزش قآئل بآشید ک تو #خیآبون دنبآلش نگردید🗿 ⛲ #صفحه‌شیشه‌ای‌ک‌دیگ‌بمآند

۳ هفته پیش
6K
لبخند کدوم قشنگ تره؟😂 😂 من ک میگم👤 😹

لبخند کدوم قشنگ تره؟😂 😂 من ک میگم👤 😹

۳ هفته پیش
6K
برییم😸😩😹😹

برییم😸😩😹😹

۳ هفته پیش
10K
بریممم

بریممم

۳ هفته پیش
4K
بررریم

بررریم

۳ هفته پیش
3K
تمآشآت میکنن👀 ازت متنفر میشن🎅 بعد ازت #کپی_میکنن😏 بعدشم ذوق زده میشن کنآرت بآشن👊

تمآشآت میکنن👀 ازت متنفر میشن🎅 بعد ازت #کپی_میکنن😏 بعدشم ذوق زده میشن کنآرت بآشن👊

۳ هفته پیش
5K
بریم

بریم

۳ هفته پیش
7K
بببریم

بببریم

۳۱ مرداد 1397
5K
اگ معیآرآتونو از رگ دست و لبآس چآرخونه و قد بآلآی 240 سآنت ب آدم بودن طرف تغییر بدید و از این حآلت #تینیجری سسشر بیرون بیآیید گیر ی مشت توله#خر کره سگ نمیوفتید ک ...

اگ معیآرآتونو از رگ دست و لبآس چآرخونه و قد بآلآی 240 سآنت ب آدم بودن طرف تغییر بدید و از این حآلت #تینیجری سسشر بیرون بیآیید گیر ی مشت توله#خر کره سگ نمیوفتید ک بیآید اینجآ مخ مآرو بآ #آدآمس خرسی اشتبآه بگیرید #👎

۳۱ مرداد 1397
5K
دنیآ چقدر زیبآتر میشد اگ بعضیآ #دیرتر به تخمک میرسیدن😹🐍 #لعنتی_اولین_مسآبقه_عمرتو_بآید_حتما_اول_میشدی🏊😂

دنیآ چقدر زیبآتر میشد اگ بعضیآ #دیرتر به تخمک میرسیدن😹🐍 #لعنتی_اولین_مسآبقه_عمرتو_بآید_حتما_اول_میشدی🏊😂

۳۱ مرداد 1397
5K