❤سروشجا❤

_.tawhi_79

بنویسید روی سنگ مزارم...
پرسپولیس شد همه دار و‌ندارم❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
یل یل میدون یل مازرون شجاع خلیل زادع پلنگ ایرون شجاع خلیل زاده ببر مازرون😍
سروش رفیعی خوشا بحالت ۷علی سلطان شده نشانت😍
#سروشجا
#پرسپولیسی

بیشتر  بیشتر