🍂درد یعنی حتی خیابانی که هیچگاه پا به پای هم در آن قدم نزده ایم هم ... تو را به یادم بیاورد! .

🍂درد یعنی حتی خیابانی که هیچگاه پا به پای هم در آن قدم نزده ایم هم ... تو را به یادم بیاورد! .

۳ هفته پیش
5K
🍂راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام می شود؛ و تو هیچ کجا نیستی... .

🍂راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام می شود؛ و تو هیچ کجا نیستی... .

۳ هفته پیش
5K
🍂تو رفته ای و خوب میدانم در خاطراتت هم نخواهم بود... باید فراموشت کنم، اما راحت بگویم : مرگ راحت نیست!

🍂تو رفته ای و خوب میدانم در خاطراتت هم نخواهم بود... باید فراموشت کنم، اما راحت بگویم : مرگ راحت نیست!

۳ هفته پیش
23K
لگوی عشق

لگوی عشق

۱۷ آبان 1398
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
وطنم پاره طنم

وطنم پاره طنم

۳ هفته پیش
2K
عالیجناب شادمهر هستند ایشون

عالیجناب شادمهر هستند ایشون

۳ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
18K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K