۳۸ دقیقه پیش
1K
۳۹ دقیقه پیش
1K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
souzy

souzy

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
گاهی اوقات فقط به آسمان نگاه میکنم ، لبخند میزنم و می گویم : خدایا میدونم که کار تو بود ! ممنونم...

گاهی اوقات فقط به آسمان نگاه میکنم ، لبخند میزنم و می گویم : خدایا میدونم که کار تو بود ! ممنونم...

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
11K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
4K
۵ روز پیش
9K