دو چیــزهیــچ وقــت از یــادآدم نمیــره: دوســتای خــوب 😍 😍 😍 و روزهای خــــــــوب😘 😘 یــه چیــزهــم هیــچ وقــت از دل آدم نمیــــــره: روزهـــای خــوبی کــــــه بــادوســــتان خــــوب گــــــذشــــت 😘 😘 😍 😍 ممــــنون ازهــمه ...

دو چیــزهیــچ وقــت از یــادآدم نمیــره: دوســتای خــوب 😍 😍 😍 و روزهای خــــــــوب😘 😘 یــه چیــزهــم هیــچ وقــت از دل آدم نمیــــــره: روزهـــای خــوبی کــــــه بــادوســــتان خــــوب گــــــذشــــت 😘 😘 😍 😍 ممــــنون ازهــمه دوســتان خــوبم وعــزیزای دلم کــه در روز تولــدم کــنارم بــودن و یــا بــا ارســال پــیام ...

۵ روز پیش
7K
تقــدیــم ب خـواهرم ک عشقمی😘😘😘😍😍😍 ممنـــووووووونم بابت تولدعشق من❤❤❤ خیلی دوستت دارم گلم💗💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم نفسم💋💋💋

تقــدیــم ب خـواهرم ک عشقمی😘😘😘😍😍😍 ممنـــووووووونم بابت تولدعشق من❤❤❤ خیلی دوستت دارم گلم💗💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم نفسم💋💋💋

۵ روز پیش
5K
تقــدیم ب خواهرم ک گلمی😍😍😘😘 تشکربابت تولدعشقم💗💗 خیلی دوستت دارم عمرم❤❤ بهترینهاروبرات آرزو دارم💋💋

تقــدیم ب خواهرم ک گلمی😍😍😘😘 تشکربابت تولدعشقم💗💗 خیلی دوستت دارم عمرم❤❤ بهترینهاروبرات آرزو دارم💋💋

۵ روز پیش
5K
تقــدیم ب خواهرم ک عزیزی😘😘😍😍😍 مرررررسی بابت تولدنفس💋💋💋 خیلی دوستت دارم گلم💗💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم گل من❤❤❤

تقــدیم ب خواهرم ک عزیزی😘😘😍😍😍 مرررررسی بابت تولدنفس💋💋💋 خیلی دوستت دارم گلم💗💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم گل من❤❤❤

۵ روز پیش
5K
تقــدیم ب داداش بزرگوارم😍😍💗💗 متشکرم بابت تولد مرسی عزیزی❤❤❤💗💗🌹🌹 بهترینهاروبرات آرزو دارم داداش فدات😍😍

تقــدیم ب داداش بزرگوارم😍😍💗💗 متشکرم بابت تولد مرسی عزیزی❤❤❤💗💗🌹🌹 بهترینهاروبرات آرزو دارم داداش فدات😍😍

۵ روز پیش
5K
تقــدیم ب اجی عزیزم😘😘😘😍😍😍 تشکربابت تولدگلم❤❤ خیلی دوستت دارم💗💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم عشقم💋💋💋

تقــدیم ب اجی عزیزم😘😘😘😍😍😍 تشکربابت تولدگلم❤❤ خیلی دوستت دارم💗💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم عشقم💋💋💋

۵ روز پیش
4K
تقــدیم ب اجی گلی😘😘😍😍 ممنونم بابت تولدعشقم💋💋 خیلی دوستت دارم💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم گلم❤❤

تقــدیم ب اجی گلی😘😘😍😍 ممنونم بابت تولدعشقم💋💋 خیلی دوستت دارم💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم گلم❤❤

۵ روز پیش
6K
تقــدیم ب اجی عزیزمی😘😘😘😍😍 تشکربابت تولدعزیزدلم💗💗 خیلی دوستت دارم💋💋 بهترینهاروبرات آرزو دارم❤❤

تقــدیم ب اجی عزیزمی😘😘😘😍😍 تشکربابت تولدعزیزدلم💗💗 خیلی دوستت دارم💋💋 بهترینهاروبرات آرزو دارم❤❤

۵ روز پیش
4K
تقــدیم ب اجــی فدات بشم😍😍😘😘 تشــکربابت تولدگلم💗💗💗 خیلــی دوستت دارم💋💋💋 بهترینهاروبرات آرزو دارم❤❤❤❤

تقــدیم ب اجــی فدات بشم😍😍😘😘 تشــکربابت تولدگلم💗💗💗 خیلــی دوستت دارم💋💋💋 بهترینهاروبرات آرزو دارم❤❤❤❤

۵ روز پیش
4K
تقــدیــم ب اجــی عزیزدلم💋💋💋 مررررسی بابت تولدنفسم😘😍😍😍 خیلی دوستت دارم گلم💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم❤❤

تقــدیــم ب اجــی عزیزدلم💋💋💋 مررررسی بابت تولدنفسم😘😍😍😍 خیلی دوستت دارم گلم💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم❤❤

۵ روز پیش
4K
تــقدیم ب اجــی عشقم😘😘😘😍😍😍 مررررسی بابــت تــولدگلم💋💋💋 خیلی دوستت دارم 💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم عزیزمی❤❤

تــقدیم ب اجــی عشقم😘😘😘😍😍😍 مررررسی بابــت تــولدگلم💋💋💋 خیلی دوستت دارم 💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم عزیزمی❤❤

۵ روز پیش
4K
تــقدیم ب خــواهرم ک عزیزی💛💛💋💋 ممنــووووونم بابت تولـدعشقم💋💋💋 خیلی دوستت دارم فداتشم💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم گلم❤❤

تــقدیم ب خــواهرم ک عزیزی💛💛💋💋 ممنــووووونم بابت تولـدعشقم💋💋💋 خیلی دوستت دارم فداتشم💗💗 بهترینهاروبرات آرزو دارم گلم❤❤

۵ روز پیش
4K
تــقدیم ب داداشم عزیزی😍😍💗💗💗 مرررررسی بابت تولدفدات🌹🌹🌹🌹😍😍😍 بهترینهاروبرات آرزو دارم داداش عزیر🌷🌷❤❤❤🌷

تــقدیم ب داداشم عزیزی😍😍💗💗💗 مرررررسی بابت تولدفدات🌹🌹🌹🌹😍😍😍 بهترینهاروبرات آرزو دارم داداش عزیر🌷🌷❤❤❤🌷

۵ روز پیش
5K
تقـدیم ب اجی عزیزم😘😘😍😍 ممـــنوووونم بابت تولدگلم💗💗 خیلی دوستت دارم💋💋💋 بهترینهارو برات آرزو دارم اجی گلی❤❤❤

تقـدیم ب اجی عزیزم😘😘😍😍 ممـــنوووونم بابت تولدگلم💗💗 خیلی دوستت دارم💋💋💋 بهترینهارو برات آرزو دارم اجی گلی❤❤❤

۵ روز پیش
4K
تقــدیم ب اجی گلی 😘😘😍😍😍 ممنوووونم بابت تولدعشقم💗💗💗💗 خیلی دوستت دارم 💋💋💋💋 بهترینهارو برات آرزو دارم❤❤❤

تقــدیم ب اجی گلی 😘😘😍😍😍 ممنوووونم بابت تولدعشقم💗💗💗💗 خیلی دوستت دارم 💋💋💋💋 بهترینهارو برات آرزو دارم❤❤❤

۵ روز پیش
4K
😍😍😍😍😉😉😉💃💃💃💃💃🎆🎆🎆🎊🎊🎊

😍😍😍😍😉😉😉💃💃💃💃💃🎆🎆🎆🎊🎊🎊

۷ روز پیش
5K
تـــولــد تـــولــــد🎆🎆🎂🎂🎂 ابـــجی عـــشقم عــزیزم تــولدت مــبارک گلم😘😘😘 ان شالله ۱۲۰سال عمرکنی عمــــرم💗💗💗 الهــی سلامـت باشـــی و پــایــدار عـزیـزمــی💋💋💗💗 بهتــرینــها همــیشه نصیبــت بــشه فــداتــشم💚💚❤❤💗😘😘😘😍😍😍😍

تـــولــد تـــولــــد🎆🎆🎂🎂🎂 ابـــجی عـــشقم عــزیزم تــولدت مــبارک گلم😘😘😘 ان شالله ۱۲۰سال عمرکنی عمــــرم💗💗💗 الهــی سلامـت باشـــی و پــایــدار عـزیـزمــی💋💋💗💗 بهتــرینــها همــیشه نصیبــت بــشه فــداتــشم💚💚❤❤💗😘😘😘😍😍😍😍

۱ هفته پیش
7K
تـــولــــد تــــولـــــد🎆🎆🎊🎊🎉🎉🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 ابــــجــی فــدات بــــشم عــزیـزم تــولــدت مــبارک💋💋💋 گــــــلم😘😘😘😍😍😍 انشاللــــــه ۱۲۰ســال بــــشی عــشقم الهـــی ســلامــت بــاشی وپـــایـــدار عــشقم بهتــرینــها همــیشـه نصیبــــــت بـــشه عمــرم😘😘😍😍💋💋💋💗💗💗بووووسسسس💋💋💋

تـــولــــد تــــولـــــد🎆🎆🎊🎊🎉🎉🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 ابــــجــی فــدات بــــشم عــزیـزم تــولــدت مــبارک💋💋💋 گــــــلم😘😘😘😍😍😍 انشاللــــــه ۱۲۰ســال بــــشی عــشقم الهـــی ســلامــت بــاشی وپـــایـــدار عــشقم بهتــرینــها همــیشـه نصیبــــــت بـــشه عمــرم😘😘😍😍💋💋💋💗💗💗بووووسسسس💋💋💋

۱ هفته پیش
5K
دلــت کــه گــرفــت ، دیـگر منــت زمین رانکــش اگــر هیچــکس نیســـــت، خــدا کــه هســــت... راه آســمان بــاز اســــــــت پـــر بکـــش او همیـــــشه آغــوشــــــش باز اســــــت، نگفـــته تـــــو را میخـــــــوانـــد.....

دلــت کــه گــرفــت ، دیـگر منــت زمین رانکــش اگــر هیچــکس نیســـــت، خــدا کــه هســــت... راه آســمان بــاز اســــــــت پـــر بکـــش او همیـــــشه آغــوشــــــش باز اســــــت، نگفـــته تـــــو را میخـــــــوانـــد.....

۴ هفته پیش
22K
چـه دنــیای عجیــبی اســـت.. نمــی دانــم چــطور بـاید بامردم برخورد کـرد! مـن فقـط مـی خواستم و می خواهم بزرگ باشـم.. من نمی توانم مثل صدهزار مردم دیگری که در یــک روز بـه دنیـا مـی آینــد، ...

چـه دنــیای عجیــبی اســـت.. نمــی دانــم چــطور بـاید بامردم برخورد کـرد! مـن فقـط مـی خواستم و می خواهم بزرگ باشـم.. من نمی توانم مثل صدهزار مردم دیگری که در یــک روز بـه دنیـا مـی آینــد، و در روزی دیگــر از دنـیا می رونــد بـی آنکــه از آمدن و رفتنشـان نشــانـه ...

۴ هفته پیش
22K