alireza.gh

alireza.gh.r

متاهل و متعهد
کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی
چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی
دادند دو گوش و یک زبانت زآغاز
یعنی که دو بشنو و یکی بیش نگو

آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند . رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است ، ولی ثبتشان نمی کنم . نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری ، بخاطر اینکه در ...

آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند . رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است ، ولی ثبتشان نمی کنم . نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری ، بخاطر اینکه در ترازنامه ی قلبم به گونه ای ثبت شده اند که هیچ پایان دوره ای مرا ...

۱۵ آذر 1397
18K
لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت دوباره امروز متولد شدی

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت دوباره امروز متولد شدی "آدم" پس خجسته باد هر روزت... صبحتون بخیر دوستان

۱۱ آذر 1397
28K
۷ آذر 1397
21K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
20K
۷ آذر 1397
19K
۷ آذر 1397
19K