⬅علیرضا تقی نژاد➡

alireza.taghinjad

ایـــــن روزها حــــ*ـال گــــــرگـــــــــی رادارم که....

خداییش تــــــوبه اش راپذیرفته!

ولــی مردم هنـــوزمیگویــند:

تـــــــوبه ی گــــرگ مـــــــرگ است

بیشتر  بیشتر