اینجا هرکجا که بنشینی یا راه بروی زیر پایت یک شهید است شهیدی.شهدایی که از همه چیزشلن گذشتند تا ما در تستیش باشیم.این حرف های به ظاهر تکراری را فقط کسانی درک میکنند که از ...

اینجا هرکجا که بنشینی یا راه بروی زیر پایت یک شهید است شهیدی.شهدایی که از همه چیزشلن گذشتند تا ما در تستیش باشیم.این حرف های به ظاهر تکراری را فقط کسانی درک میکنند که از نزدیک در این مناصق بوده باشند. #خرمشهر #شلمچه #شهدا

۱۰ آذر 1398
317
اینجا تمام لاله هایش بی پلاک اند

اینجا تمام لاله هایش بی پلاک اند

۱۰ آذر 1398
184