۹ فروردین 1397
112
🍃 بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است 🍃 بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است... 🍃 مغرور مشو که زندگی چند روز است 🍃 در زیر زمین شاه و گدا یک رقم ...

🍃 بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است 🍃 بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است... 🍃 مغرور مشو که زندگی چند روز است 🍃 در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است... ‌

۲۲ اسفند 1396
414
۱۲ اسفند 1396
113
۸ اسفند 1396
115
۱۰ بهمن 1396
105
۱۰ بهمن 1396
105
۱۰ بهمن 1396
106
۲۱ دی 1396
105
۱۹ دی 1396
109
۵ دی 1396
102
۲۰ آذر 1396
105
۱۶ آذر 1396
105
۱۳ آذر 1396
111
۱۲ آذر 1396
110
۱۰ آذر 1396
109
۱۰ آذر 1396
111
۹ آذر 1396
106
۸ آذر 1396
108
۷ آذر 1396
114