تشکر کردن نشانه محبت است. محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد. از اینکه برایم معرفت خرج کردی، متشکرم. @farnaz.k

تشکر کردن نشانه محبت است. محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد. از اینکه برایم معرفت خرج کردی، متشکرم. @farnaz.k

۸ دی 1398
5K
تشکر کردن نشانه محبت است. محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد. از اینکه برایم معرفت خرج کردی، متشکرم. @samira_love

تشکر کردن نشانه محبت است. محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد. از اینکه برایم معرفت خرج کردی، متشکرم. @samira_love

۸ دی 1398
5K
در حالی که جلوی آینه مشغول بستن آخرین دکمه لباس یقه دیپلماتم بودم صدای یک پیغام از تلفن همراهم توجهم را به خودش جلب کرد. طبق معمول احمد رفیقم بود که تو بدترین موقع پیام ...

در حالی که جلوی آینه مشغول بستن آخرین دکمه لباس یقه دیپلماتم بودم صدای یک پیغام از تلفن همراهم توجهم را به خودش جلب کرد. طبق معمول احمد رفیقم بود که تو بدترین موقع پیام داده بود گوشی را برداشتم و پیامش رو باز کردم تصویر یه پسر جوون بود ...

۷ دی 1398
35K
۲۶ آذر 1398
15K
۲۰ آذر 1398
11K
۶ دی 1398
13K
۲۹ آذر 1398
12K
۲ دی 1398
7K
۲ دی 1398
7K
۲ دی 1398
8K
۲ دی 1398
8K
۲ دی 1398
9K
۲ دی 1398
12K
۲ دی 1398
9K
۲ دی 1398
9K
۴ دی 1398
10K
۴ دی 1398
10K
۴ دی 1398
12K
۴ دی 1398
14K