فاک یو

amir.ziba

اندوه های یک مرد را گاهی
چند نخ سیگار هم می تواند به هم بدوزد و
از لبهایش بشکافد و 
بیرون ببرد از پنجره
اندوه های زنانه اما
خانگی تر ازین حرفها هستند
درست مثل شیشه های مربا
مثل سبزیهای خشک معطر که می کوشند
یک تکه از بهار را
برای زمستان کنار بگذارند

۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۱۹ مهر 1398
2K
۱۹ مهر 1398
2K
۱۸ مهر 1398
2K
۱۸ مهر 1398
2K
۱۷ مهر 1398
3K
۱۷ مهر 1398
4K
۱۶ مهر 1398
3K
۱۶ مهر 1398
3K
۱۶ مهر 1398
3K
۱۶ مهر 1398
3K
۱۵ مهر 1398
2K
۱۵ مهر 1398
2K
۱۵ مهر 1398
2K
۱۵ مهر 1398
2K
۱۲ مهر 1398
2K
۱۲ مهر 1398
2K