بَضیام هَستن ع بَس شاخَن🌌🚬 عآدم فِک میکنح ننه باباشون گآو بودَن😹💨💦 #billie #jennie

بَضیام هَستن ع بَس شاخَن🌌🚬 عآدم فِک میکنح ننه باباشون گآو بودَن😹💨💦 #billie #jennie

۳ هفته پیش
194
این‌بارگوهآرا بآور‌نمیکنم‌..اون‌امروز‌جنازش‌توی‌خونش‌پیدا‌شده چرآ‌اینقد‌بلا؟من‌۱‌ماه‌بود‌طرفدار‌کارا‌شده‌بودم..گوهارا‌بایسم‌بود نمیتونم‌جلوی‌خودمو‌بگیرم.. این‌غیر‌قابل‌باور‌ههههههههههههه ...اس.ام‌داره‌چه‌بلایی‌سر‌ایدولاش‌میاد؟ متاسفم‌...واقعا‌متاسفم.. آروم‌بخاب‌روحت‌شاد‌خوشکلَم♡(:

این‌بارگوهآرا بآور‌نمیکنم‌..اون‌امروز‌جنازش‌توی‌خونش‌پیدا‌شده چرآ‌اینقد‌بلا؟من‌۱‌ماه‌بود‌طرفدار‌کارا‌شده‌بودم..گوهارا‌بایسم‌بود نمیتونم‌جلوی‌خودمو‌بگیرم.. این‌غیر‌قابل‌باور‌ههههههههههههه ...اس.ام‌داره‌چه‌بلایی‌سر‌ایدولاش‌میاد؟ متاسفم‌...واقعا‌متاسفم.. آروم‌بخاب‌روحت‌شاد‌خوشکلَم♡(:

۲ هفته پیش
170
+when did you understand that you love me? -The moment that I thought about losing you and suddenly the world was meaningless +کِی فَهمیدی دوسم دآری؟ -هَمون وَقتی که به نبودت فکر کردم و یهو ...

+when did you understand that you love me? -The moment that I thought about losing you and suddenly the world was meaningless +کِی فَهمیدی دوسم دآری؟ -هَمون وَقتی که به نبودت فکر کردم و یهو دُنیا برام بی مَعنی شد.. @bangtan.sonyondan

۳ هفته پیش
152