نپصشونمـــــ:|

anx_girl

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/
فدای تارع موهات♥

نمیخوایی منو♥

دیگع نمیبینم همو♥
بع من نزدیک نشو گم میشی ط سیاهیم:) هع:/


من یع بادکنکم ط شهرع کاکتوساع^^🍃 🍁
ما استینع سویشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دصتای کسی نداریم حاجی👽 💀
منو چشاش شماع همع*-*😻
همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفعمی شاه کیع^^👑


بعدع من عیچکسی مانندع من برای ط نخواهد شد:)🔥💫
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم💀 👽

زادع ی بعشت،ساکنع جهنم،عز جنسع حوا،درجنسع عادم!


بودی نوش:)نبودی فراموش:)🌟✨


ყ¤ʊ+ოε=£Я¤Я

#تخص
#تنعا:)

نع خدام نع گدام ولی واسع رفیقام دنیا رو میگام^^


دعوا میکنیم:)
فحش میدیم:)
داد میزنیع:)
‌قعر میکنم:)
ط قعر نکن بغلم کن:)💔🙈


حالا کع ط داریع میریع دعا کن عشقت بمیرع:)😿

حرفی سخنی حدیثی داری بگو*-*
http://instagraph.ir/harfeto/577242891میخندم اونروزی کع با گریع برگردی😿 💔

بع عارزو هایم قولع ریــــــدن دادع ام:|


صرد بودنمو بزار بع حسابع گرم بودنت با دیگران:)
یع جوری میرم بمونی با خیآلم زندگی کنی^^


صرد^^
بیحص مطلق^^این قلبع لعنتی درد میکنع
یع بار دیگع بگی میخوامت خیلی شیکو مجلسی میگامت:|

آدم یع مرحلع ایی ط زندگیش هصت ک نمیدونع کجآصت... چی کآر میکنع،وآسع چی دلش گرفتع:) خلآصع ط حآلت های قرار میگیرع ک دلیلشو نمیدونع... مثلآ دلش تنگ میشع ولی نمیدونه وآسع کی... اشک از ...

آدم یع مرحلع ایی ط زندگیش هصت ک نمیدونع کجآصت... چی کآر میکنع،وآسع چی دلش گرفتع:) خلآصع ط حآلت های قرار میگیرع ک دلیلشو نمیدونع... مثلآ دلش تنگ میشع ولی نمیدونه وآسع کی... اشک از روی گونع هاش سُر میخورع ولی نمیدونع چراع:) دلش نمخآد با کسی حرف بزنع و ...

۲ روز پیش
7K
اِنقَدر حَرف تو دِلِت باشع کع فَقَط سُکوت کُنی(:🐙 🌱

اِنقَدر حَرف تو دِلِت باشع کع فَقَط سُکوت کُنی(:🐙 🌱

۲ روز پیش
4K
وقدی برق ط چشاتو دیدم دلم کم اوردع^^

وقدی برق ط چشاتو دیدم دلم کم اوردع^^

۱ هفته پیش
8K
بفرمایین😁 ❤

بفرمایین😁 ❤

۲ هفته پیش
8K
عجب:| کیستی ط:| بگو!بگو!بگو😀

عجب:| کیستی ط:| بگو!بگو!بگو😀

۲ هفته پیش
10K
برف اومدع تا کمر😶

برف اومدع تا کمر😶

۲ هفته پیش
9K
کیست مرآ شآت کند شاد کند:|💋 وهماناکع‌رستگارخواهیدشد:|

کیست مرآ شآت کند شاد کند:|💋 وهماناکع‌رستگارخواهیدشد:|

۲ هفته پیش
10K
۱فداعتم داداشم^^❤ ۲ ۱۶سالمع:| ۳ عجب:| ۴ حصش نی:|

۱فداعتم داداشم^^❤ ۲ ۱۶سالمع:| ۳ عجب:| ۴ حصش نی:|

۳ هفته پیش
10K
۱ط‌کع‌بیشتر‌اذیت‌میکنی‌قشنگو:) ۲کیستی‌بیا‌بگو!

۱ط‌کع‌بیشتر‌اذیت‌میکنی‌قشنگو:) ۲کیستی‌بیا‌بگو!

۳ هفته پیش
10K
ذِهنَعٓ مَنٓ دَرگیٓرِعٓ بٰا خٓاطِرٓاتِت خُوِدتٓ مِیٓگفتُی هَسٓتَم همَیشِع تُو یٓادِت!♡ -♡

ذِهنَعٓ مَنٓ دَرگیٓرِعٓ بٰا خٓاطِرٓاتِت خُوِدتٓ مِیٓگفتُی هَسٓتَم همَیشِع تُو یٓادِت!♡ -♡

۳ هفته پیش
8K
عاشِقی ک چیزی اَزْ مَنْطِقْ نِمیدونِعْ . .♡ #lUV 🍁

عاشِقی ک چیزی اَزْ مَنْطِقْ نِمیدونِعْ . .♡ #lUV 🍁

۳ هفته پیش
8K
بترس از اینکع شبی من شی...~.~✨

بترس از اینکع شبی من شی...~.~✨

۳ هفته پیش
8K
نباشی نبض زندگیم لنگ میزنع. . .♡ #lUV

نباشی نبض زندگیم لنگ میزنع. . .♡ #lUV

۳ هفته پیش
7K
گاهی‌جا‌میمونی‌ط‌یع‌گذشتع!

گاهی‌جا‌میمونی‌ط‌یع‌گذشتع!

۴ هفته پیش
10K
ط‌مصع‌یع‌فیلم‌بودی‌با‌یع‌پایانع‌بد:)

ط‌مصع‌یع‌فیلم‌بودی‌با‌یع‌پایانع‌بد:)

۴ هفته پیش
8K
یع ملکع باید مالع شاهش باوشع نع کلع دربار^^♥

یع ملکع باید مالع شاهش باوشع نع کلع دربار^^♥

۴ هفته پیش
8K
خنگـ باعشـ مصع پاتریک*-^ #E

خنگـ باعشـ مصع پاتریک*-^ #E

۱۸ مهر 1398
10K
قهرمانیم مبارکع همتون😌 ❤ #my

قهرمانیم مبارکع همتون😌 ❤ #my

۱۸ مهر 1398
14K
- چقدر مهربونی ط + خیلی مهربون نیستم ، ط رو دوصت دارم ...!

- چقدر مهربونی ط + خیلی مهربون نیستم ، ط رو دوصت دارم ...!

۱۲ مهر 1398
12K
+چقد دوصش داری!؟ - اندازع صد گرم کوکائین^^ +کمع:/ - حکمش اعدامع:)😻🤘

+چقد دوصش داری!؟ - اندازع صد گرم کوکائین^^ +کمع:/ - حکمش اعدامع:)😻🤘

۱۲ مهر 1398
9K