نپصشونمـــــ:|

anx_girl

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/
فدای تارع موهات♥

نمیخوایی منو♥

دیگع نمیبینم همو♥
بع من نزدیک نشو گم میشی ط سیاهیم:) هع:/


من یع بادکنکم ط شهرع کاکتوساع^^🍃 🍁
ما استینع سویشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دصتای کسی نداریم حاجی👽 💀

همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفعمی شاه کیع^^👑


بعدع من عیچکسی مانندع من برای ط نخواهد شد:)🔥💫
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم💀 👽

زادع ی بعشت،ساکنع جهنم،عز جنسع حوا،درجنسع عادم!


بودی نوش:)نبودی فراموش:)🌟✨


ყ¤ʊ+ოε=£Я¤Я

#تخص
#تنعا:)

نع خدام نع گدام ولی واسع رفیقام دنیا رو میگام^^


دعوا میکنیم:)
فحش میدیم:)
داد میزنیع:)
‌قعر میکنم:)
ط قعر نکن بغلم کن:)💔🙈

حرفی سخنی حدیثی داری بگو*-*
http://instagraph.ir/harfeto/577242891


بع عارزو هایم قولع ریــــــدن دادع ام:|
صرد^^
بیحص مطلق^^

بیشتر  بیشتر