۱۵ شهریور 1397
154
۱۵ شهریور 1397
149
۱۵ شهریور 1397
152
۱۵ شهریور 1397
153
۱۵ شهریور 1397
149
۱۴ شهریور 1397
165
۱۴ شهریور 1397
171
۱۴ شهریور 1397
169
۱۴ شهریور 1397
170
۱۴ شهریور 1397
220
۱۴ شهریور 1397
222
بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را ...

بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن.

۱۴ شهریور 1397
315
۱۴ شهریور 1397
241