۱۵ شهریور 1397
133
۱۵ شهریور 1397
127
۱۵ شهریور 1397
131
۱۵ شهریور 1397
134
۱۵ شهریور 1397
130
۱۴ شهریور 1397
145
۱۴ شهریور 1397
153
۱۴ شهریور 1397
148
۱۴ شهریور 1397
151
۱۴ شهریور 1397
198
۱۴ شهریور 1397
201
بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را ...

بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن.

۱۴ شهریور 1397
287
۱۴ شهریور 1397
221