۱۵ شهریور 1397
93
۱۵ شهریور 1397
89
۱۵ شهریور 1397
92
۱۵ شهریور 1397
93
۱۵ شهریور 1397
82
۱۴ شهریور 1397
109
۱۴ شهریور 1397
116
۱۴ شهریور 1397
101
۱۴ شهریور 1397
115
۱۴ شهریور 1397
150
۱۴ شهریور 1397
155
بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را ...

بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن.

۱۴ شهریور 1397
235
۱۴ شهریور 1397
184