۱۵ شهریور 1397
175
۱۵ شهریور 1397
171
۱۵ شهریور 1397
174
۱۵ شهریور 1397
176
۱۵ شهریور 1397
170
۱۴ شهریور 1397
184
۱۴ شهریور 1397
190
۱۴ شهریور 1397
193
۱۴ شهریور 1397
188
۱۴ شهریور 1397
239
۱۴ شهریور 1397
242
بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را ...

بر روی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر راباور نکن، تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن، خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن.

۱۴ شهریور 1397
351
۱۴ شهریور 1397
261