زمین خوردی؟عیبی ندارد،برخیز... نگذار زمین به جاذبه اش ببالد...سر به دو زانوی غم فرو مبر،سرت را بالا بگیر قدرت دستانی که به سویت دراز شده از یاد برده ای؟؟!!! کوله بارت ریخت؟عیبی ندارد،سبک که باشی ...

زمین خوردی؟عیبی ندارد،برخیز... نگذار زمین به جاذبه اش ببالد...سر به دو زانوی غم فرو مبر،سرت را بالا بگیر قدرت دستانی که به سویت دراز شده از یاد برده ای؟؟!!! کوله بارت ریخت؟عیبی ندارد،سبک که باشی راحت تر اوج میگیری، به بادبادک های رنگی ام قسم!فقط به جایی وصل باش،میروی تا ...

۱۸ خرداد 1398
832
۹ خرداد 1398
4
۸ خرداد 1398
22
گول زیبایی ها را نخوریم

گول زیبایی ها را نخوریم

۲ خرداد 1398
15
با ذره بین موبایل گرفتم

با ذره بین موبایل گرفتم

۱۹ دی 1394
8
چشمام

چشمام

۱۹ دی 1394
32
۲۵ آذر 1394
7