اسد بیمار شده است

asad_bimar_shode_ast

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد.
چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
163
اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
111
اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
89
اسداسماعیلی چند روز پیش در عین کار دچار حادثه شد و دستگاه فرز با دستش برخورد کرد و عصب النار دست چپش قطع شد.

اسداسماعیلی چند روز پیش در عین کار دچار حادثه شد و دستگاه فرز با دستش برخورد کرد و عصب النار دست چپش قطع شد.

۱ بهمن 1396
80
اسداسماعیلی بعد از سه روز بستری شدن در بیمارستان امام‌خمینی شهرستان نور با این وضعیت از بیمارستان ترخیص شد و برای پیوند عصب النار دست چپ به بیمارستان دیگری رفت.

اسداسماعیلی بعد از سه روز بستری شدن در بیمارستان امام‌خمینی شهرستان نور با این وضعیت از بیمارستان ترخیص شد و برای پیوند عصب النار دست چپ به بیمارستان دیگری رفت.

۱ بهمن 1396
76
اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
81
اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
122
اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
101
اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد. چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

۱ بهمن 1396
398