صفحه رسمی اسداسماعیلی

asad_original

هرچه می‌پرسم از این مردم نمی‌داند کسی
آنچه میخ آهنی با استخوان می‌کند

فالو کنید گناه دارم 😢

فالو کنید گناه دارم 😢

۴ بهمن 1396
187
اهل کجایی؟ 😃

اهل کجایی؟ 😃

۴ بهمن 1396
279
😄 😄 😄

😄 😄 😄

۴ بهمن 1396
121
آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود گفتارو عمل درهمه جا خوبی بود امروزبنای خانه ها سنگ شده دلهاهمه با بنا هماهنگ شده

آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود گفتارو عمل درهمه جا خوبی بود امروزبنای خانه ها سنگ شده دلهاهمه با بنا هماهنگ شده

۴ بهمن 1396
130
خاکی که به زیر پای هر نادانی است کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی است هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی است انگشت #وزیر یا سر سلطانی است...

خاکی که به زیر پای هر نادانی است کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی است هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی است انگشت #وزیر یا سر سلطانی است...

۴ بهمن 1396
144