هَِیَِچَِوَِقَِتَِ نَََِِتَِوَِنََِِِسَِتَََِِمَِ بََِِِفَِهَِمَََِِمَِ تَِوَِ چََِِِقَََِِدَِرَِ وَََِِقَِتَِ گََُِِذَِاَِشَِتَِیَِ تَِآ تَِوَِنََِِِسَِتَِیَِ اَِنَِقَََِِدَِرَِ مَََِِنَِوَِ وَِآبَََِِسَِتََِِِهَِ خَِوَِدََِِِتَِ کََُِِنَِیَِ:َِ)َِ

هَِیَِچَِوَِقَِتَِ نَََِِتَِوَِنََِِِسَِتَََِِمَِ بََِِِفَِهَِمَََِِمَِ تَِوَِ چََِِِقَََِِدَِرَِ وَََِِقَِتَِ گََُِِذَِاَِشَِتَِیَِ تَِآ تَِوَِنََِِِسَِتَِیَِ اَِنَِقَََِِدَِرَِ مَََِِنَِوَِ وَِآبَََِِسَِتََِِِهَِ خَِوَِدََِِِتَِ کََُِِنَِیَِ:َِ)َِ

چرا واسہ اونایے اشڪ میریزیم ڪ قرار نیست هیچ وقت اشڪامونو پاڪ ڪنن/(:

چرا واسہ اونایے اشڪ میریزیم ڪ قرار نیست هیچ وقت اشڪامونو پاڪ ڪنن/(:

#کپشن مَِنَِ یَِ دَِهَِهَِ هَِشَِتَِاَِدَِیَِمَِ 🤘 🏽 ❤ ️ َِاَِزَِ نَِسَِلَِیَِ کَِ بَِهَِمَِ مَِیَِگَِنَِ گَِوَِدَِزَِیَِلَِاَِ 💫 💸 َِچَِوَِنَِ بَِیَِشَِتَِرَِ اَِزَِ سَِنَِمَِ مَِیَِفَِهَِمَِمَِ 😪 🚬 َِمَِنَِ یَِ دَِهَِهَِ هَِشَِتَِاَِدَِیَِمَِ 🌿 ⛷ َِبَِاَِلَِاَِ تَِرَِ اَِزَِ شَِعَِوَِرَِ تَِوَِ ...

#کپشن مَِنَِ یَِ دَِهَِهَِ هَِشَِتَِاَِدَِیَِمَِ 🤘 🏽 ❤ ️ َِاَِزَِ نَِسَِلَِیَِ کَِ بَِهَِمَِ مَِیَِگَِنَِ گَِوَِدَِزَِیَِلَِاَِ 💫 💸 َِچَِوَِنَِ بَِیَِشَِتَِرَِ اَِزَِ سَِنَِمَِ مَِیَِفَِهَِمَِمَِ 😪 🚬 َِمَِنَِ یَِ دَِهَِهَِ هَِشَِتَِاَِدَِیَِمَِ 🌿 ⛷ َِبَِاَِلَِاَِ تَِرَِ اَِزَِ شَِعَِوَِرَِ تَِوَِ مَِیَِفَِهَِمَِمَِ💎 🖕 🏿 َِنَِ نَِسلَِ سَِوَِخَِتَِمَِوَِ نَِ اَِتَِیَِشَِ پَِاَِرَِهَِ هَِفَِتَِاَِدَِیَِ 👎 🏼 🙄 َِمَِنَِ دَِهَِهَِ ...

-خِلی دٌوصـ دآرَمـ پُلیس کِ مَنُو گِرِف بِگَمـ فَقَط دَر حُضُورِ وَکیلَم صُحبَت میکٌونَمـ¤-¤ وَلیـ نِمدونًم چِرآ نآخٌودآگآه میگَمـ حآجـی گٌوع خٌوردَم:|

-خِلی دٌوصـ دآرَمـ پُلیس کِ مَنُو گِرِف بِگَمـ فَقَط دَر حُضُورِ وَکیلَم صُحبَت میکٌونَمـ¤-¤ وَلیـ نِمدونًم چِرآ نآخٌودآگآه میگَمـ حآجـی گٌوع خٌوردَم:|

‏قَبل از اینکه بِخوای باع مَن سَرسنگین شی ‏بَبین برام مُهم هستی یا نع(:

‏قَبل از اینکه بِخوای باع مَن سَرسنگین شی ‏بَبین برام مُهم هستی یا نع(:

چِرآع ڪُشتیشـ/'عآقآۍ قآضۍ خآرڪُصدع یِع سآعت تآیپ ڪَرد عآخَر بآ پُوکِر😐ج دآد/:😹

چِرآع ڪُشتیشـ/'عآقآۍ قآضۍ خآرڪُصدع یِع سآعت تآیپ ڪَرد عآخَر بآ پُوکِر😐ج دآد/:😹

ڪآش اَدادَر ݩَیآرَیݦ اَدا خۅبآ اَدا تَنگا اَدا نگرانآ اَدا دوستا اَدا دوستا...😑

ڪآش اَدادَر ݩَیآرَیݦ اَدا خۅبآ اَدا تَنگا اَدا نگرانآ اَدا دوستا اَدا دوستا...😑