asenat

asenat_banoo

آسنات
۲۰
تهران

‎چند سال دیگر ‎دلت میلرزد

‎برای منی که دیگر تو را در گوشه ترین جای قلبم
‎هرشب میبوسم تا کنار بگذارمت
‎دلت تنگ میشود
‎برای منی که حرفهایت را از لبهایت نه ‎از چشمهایت می خواندم
‎دلت تنگ میشود
‎برای لعنتی ترین دختری که
‎دیوانه وار قلمش را به رقص موهای تو وا میداشت
‎به خداوندی خدا سوگند
‎دلت برای همه ی دیوانه بازی هایم تنگ میشود
‎برای صدایم
‎برای آغوشم
‎برای نگاهم
‎حتی برای گریه هایم
‎قسم
‎قسم به همه ی سیب هایی که در خیالم برایم چیدی
‎دلت تنگ میشود
‎آن روز ‎رو به روی آیینه بایست
‎و ایستاده برای غرورت کف بزن

#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۲۳ تیر 1397
7K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۲۳ تیر 1397
6K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
2K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
10K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
10K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
2K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
2K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
11K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه حواسمون باشه!!!!

#دخترووووووووووووووووووووونه حواسمون باشه!!!!

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
8K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه

#دخترووووووووووووووووووووونه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه #تصویر_زمینه

#دخترووووووووووووووووووووونه #تصویر_زمینه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه #تصویر_زمینه

#دخترووووووووووووووووووووونه #تصویر_زمینه

۱۵ خرداد 1397
9K
#دخترووووووووووووووووووووونه #تصویر_زمینه

#دخترووووووووووووووووووووونه #تصویر_زمینه

۱۵ خرداد 1397
6K