آژگان

ashk.ahang

به نام پدر
️⁩یگانه خواهرم لیلی به عالمی ندهم خیالت را⁦❤ ️⁩

شکم شاه عقل و دل نزاعی افتادست سر جایگاه فرمانده منم عقل چنان که هستم پایگاه دل گفت خموش، آرامش تپشم بودست زادگاه دعوای این دو تن بالا گرفت رسید پاسگاه روح به گفت جان ...

شکم شاه عقل و دل نزاعی افتادست سر جایگاه فرمانده منم عقل چنان که هستم پایگاه دل گفت خموش، آرامش تپشم بودست زادگاه دعوای این دو تن بالا گرفت رسید پاسگاه روح به گفت جان تنان دعوی منم بارگاه چون رویت بگویم عقل باشی تاج شاه دل به روی روشنیت ...

۱۲ ساعت پیش
10K