صبا

asneedloveas

أعز من روحي أعزك وانتِ أعز مني . ❤ A❤

۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
یناشرهن علی ألمتنین سود ثکال ما تدری شیسون بالبشر سودک

یناشرهن علی ألمتنین سود ثکال ما تدری شیسون بالبشر سودک

۲۲ ساعت پیش
3K
هیچ البخت ویجیب بیتڪ لزگ #ڪون ڪل ساعه ادگ الباب خاله #اشتریدون

هیچ البخت ویجیب بیتڪ لزگ #ڪون ڪل ساعه ادگ الباب خاله #اشتریدون

۱ روز پیش
12K
یا محبتک عندی مثل عگال أبوی ویا ضحکتک تسوه نص ولایتی

یا محبتک عندی مثل عگال أبوی ویا ضحکتک تسوه نص ولایتی

۱ روز پیش
5K
لاتلبـس اســود هیـج یلخصــرک یـــریــد خافــن یوزنــی ابلـیــس وانـا ابـــن اجـــاویــــد

لاتلبـس اســود هیـج یلخصــرک یـــریــد خافــن یوزنــی ابلـیــس وانـا ابـــن اجـــاویــــد

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
6K
ناذر نذر لو طاح حلگی #ابحلگهه

ناذر نذر لو طاح حلگی #ابحلگهه

۲ روز پیش
5K
ویـه الهـوه مـن یفـوح عنبـر زلفـهه عود البخور یدوخ والجـوری یفـهه

ویـه الهـوه مـن یفـوح عنبـر زلفـهه عود البخور یدوخ والجـوری یفـهه

۳ روز پیش
8K
کامنت لطفا😆

کامنت لطفا😆

۴ روز پیش
8K
۴ روز پیش
8K
۴ روز پیش
8K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
6K
جیتک غفل یهوای ناوشنی بوسـ💋ـة دزها برسالة بساع لاسوی هوسـ

جیتک غفل یهوای ناوشنی بوسـ💋ـة دزها برسالة بساع لاسوی هوسـ

۴ روز پیش
6K
*اشحلاته ایصیر ولفی منکحله* اوعلیه ابشبگه یرکض منکحله *صحیح انه جمیله اومنک احله* یلسمر انه احبک مو بدیه

*اشحلاته ایصیر ولفی منکحله* اوعلیه ابشبگه یرکض منکحله *صحیح انه جمیله اومنک احله* یلسمر انه احبک مو بدیه

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
5K