[عسل]

aswlbh

ما
پشتِ هزاران
لبخندِ خود
مُرده‌ایم...

موردی پیدا نشد