۵ ساعت پیش
6K
۵ ساعت پیش
6K
۲۲ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
12K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
462
تمام راه با توام با تو پرندگان را تماشا می کنم با تو زیر سایه ی درخت می نشینم با تو تمام خستگی هایم را از تن بیرون می کنم حتی بر زانوان تو به ...

تمام راه با توام با تو پرندگان را تماشا می کنم با تو زیر سایه ی درخت می نشینم با تو تمام خستگی هایم را از تن بیرون می کنم حتی بر زانوان تو به خواب می روم

۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
462
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K